Drive for Excellence with State Enterprise Enablers : Knowledge Management and Innovation Management - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

Drive for Excellence with State Enterprise Enablers : Knowledge Management and Innovation Management

วันที่อบรม
21 - 22 เมษายน 2565
เวลา 9:00-16:00 น.
Online Training

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 10,500 บาท
สมาชิกสถาบันลด 5%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

เจาะลึกแนวคิดและหลักการสำคัญในการบริหารจัดการความรู้ที่สำคัญและเสริมสร้างสมรรถนะหลักองค์กร และพลิกโฉมสร้างโอกาสให้กับองค์กรในการบริหารจัดการด้านนวัตกรรมเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนกลยุทธ์และการตัดสินใจในการพลิกโฉมธุรกิจองค์กร

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวคิดและหลักการสำคัญในการบริหารจัดการความรู้ที่สำคัญและเสริมสร้างสมรรถนะหลักองค์กร และพลิกโฉมสร้างโอกาสให้กับองค์กรการบริหารจัดการด้านนวัตกรรม
 • เพื่อบริหารองค์ความรู้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการ และธุรกิจ โดยใช้องค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรมให้กับองค์กร และการสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมของบุคลากร
 • สร้างความรู้ความเข้าใจเครื่องมือบริหารจัดการด้านการจัดการความรู้และการบริหารจัดการนวัตกรรม พร้อมกรณีศึกษา
 • เพิ่มประสิทธิผลประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรม
 • บูรณาการร่วมกับการนำองค์กร การจัดทำกลยุทธ์ การจัดการลูกค้า และการจัดระบบงานและพัฒนากระบวนการ

 

ประโยชน์

 • เข้าใจในทฤษฎีและหลักการในการบริหารจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม
 • เรียนรู้การประยุกต์ใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม
 • ทราบแนวทางในการประเมินความสำเร็จชองกระบวนการและผลลัพธ์
 • ทราบแนวทางในการพัฒนากระบวนการ การพัฒนาองค์ความรู้ การสร้างนวัตกรรม และการสร้างบรรยากาศให้ประสบความสำเร็จ
 • ทราบถึงความเชื่อมโยงไปถึงการจัดการด้านอื่น ๆ เช่น การนำองค์กร การสร้าง เผยแพร่ ประยุกต์ เก็บ รักษาและต่อยอดองค์ความรู้ และการประยุกต์ใช้ในการสร้างนวัตกรรม

 

Learning Method:

 

วิทยากร :

 • คุณสุรเชษฎ์ พลวณิช ผู้อำนวยการฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • คุณดุจดาว ดวงเด่น ผู้เชี่ยวชาญส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • ดร.วีรินยาอร เหลืองบริบูรณ์ วิทยากร และที่ปรึกษาด้านการจัดการ นวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

 

เหมาะสำหรับ

 • Supervisor
 • Manager
 • Executive

 

ค่าธรรมเนียม Online Training สมัคร 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)
10,500 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%)
11,235 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

 

ระยะเวลา: 2 วัน

วันที่ 21-22 เมษายน 2565

 

หัวข้อ

 • แนวทางการบริหารจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม
 • การกำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต แนวคิด หลักการ ประเด็นพิจารณา ความเชื่อมโยง และผลลัพธ์ที่สำคัญ
 • แนวทางการจัดทำกลยุทธ์ด้านการจัดการความรู้
 • กระบวนการการจัดการความรู้
 • เครื่องมือ การบริหารจัดการความรู้ พร้อมตัวอย่างและการประยุกต์ใช้
 • แนวทางการบริหารจัดการลูกค้าและแนวทางการประเมินความสำเร็จ
 • การกำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต แนวคิด หลักการ ประเด็นพิจารณา ความเชื่อมโยง และผลลัพธ์ที่สำคัญ
 • แนวทางการจัดทำกลยุทธ์ด้านการจัดการนวัตกรรม
 • เครื่องมือ การบริหารจัดการนวัตกรรม พร้อมตัวอย่างและการประยุกต์ใช้

 

วิทยากร

สุรเชษฎ์ พลวณิช

ผู้อำนวยการฝ่ายปรึกษาแนะนำ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ดุจดาว ดวงเด่น

ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประสบการณ์การเป็นวิทยากร ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล อาทิ HR Scorecard ,COMPETENCY , Knowledge Management Assessment
Professional Trainer , การสร้างสัมพันธภาพในงาน, Smarter Meeting , Daily Management for Supervisor in Industrial Sector, Productive Supervisor ให้กับองค์กรชั้นนำ


หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles