SD-17 : Design Thinking for Innovative at Work (กระบวนการออกแบบความคิดเพื่อสรรสร้างนวัตกรรมในงาน) New - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

SD-17 : Design Thinking for Innovative at Work (กระบวนการออกแบบความคิดเพื่อสรรสร้างนวัตกรรมในงาน) New

วันที่อบรม
28 พฤศจิกายน 2565
เวลา 9:00-16:00 น.
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 4,900 บาท
สมาชิกสถาบันลด 5%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital Disruption กำลังเป็นคำที่แพร่หลายอย่างมากในโลกที่ธุรกิจยุคปัจจุบัน หลายธุรกิจให้ความหมายต่อสิ่งนี้ในทางลบ แต่ในความเป็นจริงที่เกิดขึ้นมันเป็นแรงลบสำหรับธุรกิจที่เลือกจะเพิกเฉยหรือต่อต้าน แต่คนที่เปิดกว้างและเตรียมพร้อมยอมรับจะพบว่ามันสร้างประโยชน์มหาศาลต่อธุรกิจของพวกเขาในรูปแบบต่างๆ โดยในสภาวะการแข่งขันในยุคปัจจุบันนี้ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บุคลากรในองค์กรถือว่าเป็นทรัพย์สินสำคัญ (Intellectual Capital) และมีความสำคัญอย่างมากในการเป็นผู้ขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จ ผู้บริหารส่วนใหญ่จึงใช้ความพยายามในการพัฒนาให้ตนเอง และพนักงานในสังกัดมีความแตกต่างจากสิ่งที่คนอื่นทำ เป็นแนวคิดที่นอกกรอบจากสิ่งที่เคยชิน

ปัจจุบันซึ่งเป็นยุคของการต่อสู้ทางธุรกิจ ที่มุ่งเน้นการต่อสู้ทางความคิดโดยแท้จริง องค์กรต่างๆอยากได้บุคลากรที่มีทักษะในทางด้านความคิดสร้างสรรค์จากที่เคยทำในการทำงานเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านที่มีประโยชน์ต่อองค์กรและสามารถใช้งานได้จริง โดยถ้าบุคลากรไม่เปลี่ยนแปลงแนวความคิดของตัวเองทั้งจากภายใน และภายนอกย่อมไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจในปัจจุบัน ถ้าองค์กรใดที่สามารถจะมีนักคิดสร้างสรรค์ได้มากเท่าใด ก็เท่ากับว่าสามารถที่จะสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจได้มากขึ้นเท่านั้น

Design Thinking คือ กระบวนการคิดที่ใช้การทำความเข้าใจในปัญหาต่างๆอย่างลึกซึ้ง โดยเอาผู้ใช้เป็นศูนย์กลางและนำเอาความคิดสร้างสรรค์ และมุมมองจากคนหลายๆสายมาสร้างไอเดีย แนวทางการแก้ไข และนำเอาแนวทางต่างๆ มาทดสอบและพัฒนา เพื่อให้ได้แนวทางหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับผู้ใช้และสถานการณ์นั้นๆ และใน Workshop นี้ได้นำกระบวนการนี้มาพัฒนาโดยทำให้เราหาวิธีแก้ปัญหาที่เราสงสัยได้อย่างเป็นระบบและรวดเร็ว โดยเน้นการลงมือใน 3 แก่น คือ เข้าใจสิ่งที่กำลังจะทำและตั้งสมมติฐาน(Understand) การออกไอเดียเพื่อทำแบบจำลอง(Ideate) และเอาไปทดสอบ(Test)กันคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเราจริงๆ โดยการใช้การมองภาพรวมได้ใน 1 หน้ากระดาษ เพื่อสามารถนำไปสู่การหาผลลัพธ์ และนำไปใช้ในงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์

  •   ผู้เข้าอบรมได้ความรู้และความเข้าใจว่า “จุดเริ่มต้นของความคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์นั้นต้องเริ่มต้นที่การมีความคิดเชิงบวก”
  • ผู้เข้าอบรมได้ความรู้และความเข้าใจในเรื่อง “เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์”
  • ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนเทคนิคแนวคิดเชิงนวัตกรรม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้

 

Learning Method:

 

วิทยากร : ดร.วีรินยาอร เหลืองบริบูรณ์

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการจัดการนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาองค์กรให้กับภาครัฐ และเอกชน

ประสบการณ์และผลงาน ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ผู้บริหารสายงานส่งเสริมนวัตกรรม และพัฒนาองค์กร ผู้เขียนหนังสือ #Easyinnovation in Practice และ Spark up Thinking Card

 

เหมาะสำหรับ

  • Supervisor
  • Manager

 

ค่าธรรมเนียม

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)
4,900 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%)
5,243 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

 

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 2 วันที่ 30 สิงหาคม 2565

รุ่น 3 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565

 

หัวข้อ

Topic 01 : Mindset กระดุมเม็ดแรกที่สำคัญก่อนการลงมือทำ

  • สรุปการเรียนรู้ Mindset สำคัญสำหรับการทำ #EasyInnovation และเพื่อให้เข้าใจความหมายของนวัตกรรมอย่างแท้จริง

Topic 02 : สรุปการเรียนรู้ Easy Design Thinking เพื่อให้เข้าใจแก่นของกระบวนการ

Topic 03 : แก่น Design Thinking 1 > Understand by Heart

  •  เรียนรู้การ Empathy & Define เพื่อหาปัญหาที่แท้จริง (Finding The Right Problems)

Topic 04 : แก่น Design Thinking 2 > Ideate by Head

  •  เรียนรู้การ Ideate & Prototype เพื่อให้เปิดโลกการออกไอเดียสร้างสรรค์ที่ต้องการปริมาณมากพอกับคุณภาพ

Topic 05 : แก่น Design Thinking 3 > Test by Hand

  •  เรียนรู้การทำ Test แบบต่างๆ ผ่านแก่นความคิดของ Canvas เพื่อให้เกิดการทดลองซ้ำ และกล้าลงมืออย่างไม่กลัว การผิดพลาด
วิทยากร

ดร.วีรินยาอร เหลืองบริบูรณ์

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการจัดการนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาองค์กรให้กับภาครัฐ และเอกชน

ประสบการณ์และผลงาน ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ผู้บริหารสายงานส่งเสริมนวัตกรรม และพัฒนาองค์กร ผู้เขียนหนังสือ #Easyinnovation in Practice และ Spark up Thinking Cardหมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles