OE-12: IE Techniques for Productivity Improvement (เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ) - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

OE-12: IE Techniques for Productivity Improvement (เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ)

วันที่อบรม
25 พฤษภาคม 2565
เวลา 9:00-16:00 น.
Online Training

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 4,200 บาท
สมาชิกสถาบันลด 5%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.

เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ (IE Techniques) เป็นกลุ่มของเทคนิควิธีที่มุ่งขจัดความสูญเสียต่างๆ ที่เกิดในกระบวนการผลิตและปรับปรุงกระบวนการ วิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตั้งแต่ในส่วนของการออกแบบผลิตภัณฑ์ การวิจัย การดำเนินงานการวางแผน และควบคุมการผลิต การวางผังโรงงาน การศึกษาวิธีการทำงาน การวัดผลงาน เป็นต้น

เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ เป็นหลักสูตรในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการปรับปรุงกระบวนการ โดยเน้นด้านการศึกษาวิธีการทำงาน การวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุง ตลอดจนเทคนิคการวัดผลงานเพื่อหาเวลามาตรฐานในการทำงาน

 

วัตถุประสงค์

 • เข้าใจความหมาย และความสำคัญของการเพิ่มผลผลิต
 • รู้จักความสูญเสียต่างๆ ในกระบวนการผลิต
 • รู้จักเทคนิค IE ชนิดต่างๆ และนำไปปรับใช้ในหน่วยงานได้
 • เรียนรู้ในเรื่อง Method Study และ Work Measurement

 

Learning Method:

 

วิทยากร : อ.เกียรติขจร โฆมานะสิน

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์การผลิต การปรับปรุงกระบวนการทำงาน และยกระดับผลิตภาพองค์กรด้วย Lean

 

เหมาะสำหรับ

 • Officer
 • Supervisor
 • Manager

 

ค่าธรรมเนียม Online Training สมัคร 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)
4,200 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%)
4,494 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

 

ระยะเวลา:

รุ่น 1 วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 Online Training

รุ่น 2 วันที่ 8-9 ธันวาคม 2565

 

หัวข้ออบรม

 • ความหมาย และความสำคัญของการเพิ่มผลผลิต
 • IE Techniques กับการเพิ่มผลผลิต
 • การศึกษาวิธีการทำงาน (Method Study)
 • การวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงวิธีการทำงานด้วย
  • Process Analysis
  • Operation
  • Motion Analysis
 • กรณีศึกษา
 • เทคนิคการวัดผลงาน (Work Measurement) เพื่อหาเวลามาตรฐาน (Standard Time)
  • การจับเวลาโดยตรง
  • การสุ่มงาน
  • ระบบ PTS
 • กรณีศึกษา
 • สรุป และถามตอบ
วิทยากร

อ.เกียรติขจร โฆมานะสิน

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์การผลิต การปรับปรุงกระบวนการทำงาน และยกระดับผลิตภาพองค์กรด้วย LeanLatest Course


Latest Articles