SD-15 : Knowledge Capturing (เทคนิคการถอดองค์ความรู้) - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

SD-15 : Knowledge Capturing (เทคนิคการถอดองค์ความรู้)

วันที่อบรม
28 - 29 กันยายน 2565
เวลา 9:00-16:00 น.
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 6,500 บาท
สมาชิกสถาบัน รหัส TP และ FI ลด 3%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.

การถอดองค์ความรู้เป็นหนึ่งในเครื่องมือการจัดการความรู้ที่สำคัญเพื่อสกัดความรู้ที่เป็นแนวคิด ประสบการณ์ วิธีการทำงานของบุคคล ซึ่งเป็นความรู้ที่แฝงเร้น ผ่านระยะเวลาของการสั่งสมมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งผู้ปฏิบัติก็อาจไม่สามารถถ่ายทอดออกมาด้วยตนเองได้ จึงต้องใช้วิธีการตั้งคำถามอย่างเป็นกระบวนการเพื่อเจาะลึกไปถึงวิธีคิด ก่อนที่จะถึงวิธีการ จึงจะเข้าใจในวิธีปฏิบัติอย่างถูกต้อง การถอดองค์ความรู้ก็ต้องมีความสามารถในการตั้งคำถาม จับประเด็น และการวิเคราะห์ข้อมูล โดยเริ่มต้นจ่ากการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน จึงจะสามารถถอดองค์ความรู้ที่สำคัญและเพื่อนำไปเผยแพร่ต่อไปได้ นอกจากนั้นยังต้องมีทักษะในการเขียนที่ดีเพื่อให้การถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าใจง่าย  และนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล

ดังนั้นในเบื้องต้นผู้ถอดองค์ความรู้ต้องทำความเข้าใจในแนวคิด  กระบวนการและเทคนิคต่าง ๆ เพื่อเลือกใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งหลักการเขียนสำหรับถ่ายทอดความรู้นั้นได้อย่างชัดเจน เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงแนวคิดในการถอดองค์ความรู้อย่างถูกต้อง
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถถอดองค์ความรู้อย่างมีกระบวนการ
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ถึงทักษะที่สำคัญในการการถอดองค์ความรู้
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถถ่ายทอดความรู้จากความรู้แฝงเร้นมาสู่ความรู้ประจักษ์ชัดได้ (Tacit knowledge to Explicit knowledge)

 

Learning Method:

 

วิทยากร : คุณสุรีพันธุ์ เสนานุช

วิทยากรอิสระ ด้านการถอดบทเรียนและการเขียนบทความวิชาการ • ประสบการณ์ งานวิจัยและบรรณาธิการต้นฉบับ หนังสือกรณีศึกษาการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ขององค์กรที่ได้รับรางวัล คุณภาพแห่งชาติ TQA และ TQC, • โครงการวิจัยการถอดบทเรียนการจัดการความรู้ กรมอนามัย เป็นต้น

 

เหมาะสำหรับ

 • Officer
 • Supervisor
 • Manager

 

ค่าธรรมเนียม

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)
6,500 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%)
6,955 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

 

ระยะเวลา: 2 วัน

รุ่น 1 วันที่ 27-28 เมษายน 2565 (Online Training)

รุ่น 2 วันที่ 28-29 กันยายน 2565

 

หัวข้อ

 • แนวคิดในการถอดองค์ความรู้
 • กระบวนการถอดองค์ความรู้
 • ทักษะที่สำคัญในการถอดองค์ความรู้
 • เทคนิคการเขียนเพื่อถ่ายทอดความรู้
วิทยากร

อ.สุรีพันธุ์ เสนานุช

วิทยากรอิสระ ด้านการถอดบทเรียนและการเขียนบทความวิชาการ • ประสบการณ์ งานวิจัยและบรรณาธิการต้นฉบับ หนังสือกรณีศึกษาการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ขององค์กรที่ได้รับรางวัล คุณภาพแห่งชาติ TQA และ TQC, • โครงการวิจัยการถอดบทเรียนการจัดการความรู้ กรมอนามัย เป็นต้นLatest Course


Latest Articles