SD-10 : EQ- AQ- MQ for Self Development (3Q เพื่อพัฒนาตนเอง) - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

SD-10 : EQ- AQ- MQ for Self Development (3Q เพื่อพัฒนาตนเอง)

วันที่อบรม
14 ธันวาคม 2565
เวลา 9:00-16:00 น.
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 4,200 บาท
สมาชิกสถาบันลด 5%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ในอดีตเราให้ความสำคัญกับคนเก่ง หรือคนที่มี IQ สูง  (Intelligent Quotient) แต่ในความเป็นจริงนั้น อาจพบว่าคนเก่งใช่ว่าจะเป็นคนประสบความสำเร็จ มีความสุขในชีวิตส่วนตัวหรือการทำงานเสมอไป ชีวิตจริงคนเราเกี่ยวข้องกับการใช้  3Q  ในการทำงานและดำรงชีวิต  การพัฒนา 3Q จะช่วยส่งเสริมความสามารถ การอยู่ร่วมกับครอบครัว ผู้ร่วมงาน และพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จได้

EQ (Emotional Quotient) หรือความฉลาดทางอารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี ปรับตัวเข้ากับสังคมได้ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น

AQ (Adversity Quotient) หรือความสามารถในการเผชิญและรับมือกับอุปสรรค เผชิญวิกฤติ

MQ (Moral Quotient) หรือความฉลาดทางคุณธรรม จริยธรรม

 

หลักสูตรนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างมากกับพนักงาน หัวหน้างาน หรือผู้บริหาร ที่จะได้เรียนรู้ เท่าทัน และสามารถจัดการ  3Q ได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้สามารถทำงานได้อย่างมีความสุข และพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น

 

Learning Method:

 

วิทยากร : คุณวชิรา บุตรวัยวุฒิ

กรรมการบริหาร ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร ด้านการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม ในองค์กรเอกชนและหน่วยงานของรัฐ

อาจารย์พิเศษด้านจิตวิทยาระดับปริญญาโท ให้กับหลายสถาบัน ที่ปรึกษาสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

 

เหมาะสำหรับ
 • Officer
 • Supervisor
 • Manager

 

ค่าธรรมเนียม

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)
4,200 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%)
4,494 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

 

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 17 มีนาคม 2565

รุ่น 2 วันที่ 19 กรกฎาคม 2565

รุ่น 3 วันที่ 14 ธันวาคม 2565

 

หัวข้อ

 • IQ และ 3Q กับการใช้ชีวิตอย่างสมดุล (Life Balanced)
 • มารู้จัก 3Q กันเถอะ
 • 3Q กับ ตนเอง ครอบครัว และการทำงาน
 • เทคนิคการพัฒนาตนเองด้วย 3Q
 • EQ กับการพัฒนาตนเอง และการประยุกต์ใช้เทคนิคการสร้าง Powerful Thinking, Effective Thinking
 • AQ กับการพัฒนาตนเอง โดยใช้เทคนิค CO2RE
 • MQ กับการพัฒนาตนเอง และการประยุกต์ใช้
 • แบบทดสอบเพื่อวิเคราะห์ตนเอง พร้อมแนวทางการพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสม
 • สรุป และถาม ตอบ
วิทยากร

อ.วชิรา บุตรวัยวุฒิ

กรรมการบริหาร ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร ด้านการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม ในองค์กรเอกชนและหน่วยงานของรัฐ
อาจารย์พิเศษด้านจิตวิทยาระดับปริญญาโท ให้กับหลายสถาบัน ที่ปรึกษาสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทยหมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles