WM-09 : Daily Management for Supervisor in Industrial Sector (การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน) - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

WM-09 : Daily Management for Supervisor in Industrial Sector (การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน)

วันที่อบรม
26 ตุลาคม 2565
เวลา 9:00-16:00 น.
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 4,500 บาท
สมาชิกสถาบันลด 5%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

การบริหารงานประจำวัน เป็นบทบาทหน้าที่หลักของหัวหน้างานเพื่อกำกับและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยผ่านเครื่องมือและแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อแสดงสถานะของการทำงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่ หากมีแนวโน้มหรือสัญญาณจะเกิดปัญหา องค์กรคาดหวังให้หัวหน้างานได้เห็นและรับรู้ก่อน แล้วเข้าไปจัดการก่อนจะเกิดปัญหา หรือหากเกิดแล้วต้องแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว แต่ในทางปฏิบัติหัวหน้างานจำนวนมากมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในการบริหารงานประจำวัน แล้วไปมุ่งทำในบ้างเรื่องที่ไม่ควรทำเช่นเดียวกับพนักงานก็ได้

 

หลักสูตรการบริหารงานประจำวัน (Daily Management) นี้ จึงมุ่งเน้นที่จะชี้ให้เห็นกรอบแนวทางการบริหารงานของหัวหน้างานที่ควรปฏิบัติในแต่ละวัน และเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ มาช่วยกำกับให้เกิดผลิตภาพ (Productivity)อย่างมีประสิทธภาพและมีประสิทธิผล

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานที่องค์กรคาดหวัง
 • เพื่อให้เข้าใจถึงทักษะและเทคนิคในการบริหารงานประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ

 

Learning Method:

 

วิทยากร : คุณสุธาสินี โพธิจันทร์

วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ​
ผู้เชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการรณรงค์ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพทั้งในภาคผลิตภาคบริการและการศึกษา อาทิ Process Improvement  , Smart People Smart Work , QCC Facilitator  , 4 Steps to be a “GREAT” Supervisor

 

เหมาะสำหรับ

 • Supervisor
 • Manager

 

ค่าธรรมเนียม

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)
4,500 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%)
4,815 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

 

ระยะเวลา: 1 วัน

 

หัวข้อ

 • แนวคิด Daily Management
 • องค์ประกอบของ Daily Management
 • บทบาทของหัวหน้างานที่องค์กรคาดหวัง
 • แนวคิดในการบริหารงานประจำวันของหัวหน้างานที่ดี
 • เทคนิคการเตรียมงานและมอบหมายงาน
 • เทคนิคการควบคุมติดตามงาน
 • เทคนิคการแก้ไขปัญหาในงาน
 • เทคนิคการสรุปผลงานประจำวัน
 • Workshop : กรณีศึกษาของโรงงาน
วิทยากร

สุธาสินี โพธิจันทร์

วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ


หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles