WM-08 : Superb Supervisor (สุดยอดหัวหน้างาน) - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

WM-08 : Superb Supervisor (สุดยอดหัวหน้างาน)

วันที่อบรม
7 ธันวาคม 2565
เวลา 9:00-16:00 น.
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 4,500 บาท
สมาชิกสถาบันลด 5%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

การเป็นผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานนั้น ไม่เพียงแต่ได้รับการแต่งตั้งก็เป็นได้ แต่การเป็นหัวหน้างานที่มีคุณภาพจะต้องมีความรู้ ทักษะและคุณสมบัติที่หลากหลายเพื่อสร้างการยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคคลรอบข้าง

 

สุดยอดหัวหน้างาน ต้องใช้ทักษะ ความรู้และคุณสมบัติหลายด้านมาประกอบกัน ทั้งนี้นอกจากหัวหน้างานจะต้องทำงานในส่วนของตนเองแล้ว ยังต้องมีหน้าที่ในการบริหารทรัพยากร บริหารข้อมูล ดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานได้สำเร็จลุล่วงและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์การ นอกจากนี้หัวหน้างานยังต้องพัฒนาทักษะอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์อยู่เสมอ และได้รับการยอมรับว่าเป็น สุดยอดหัวหน้างาน

 

วัตถุประสงค์

 • ให้เข้าใจถึงความสำคัญ ความคาดหวัง และบทบาทของการเป็นหัวหน้างานที่ได้รับการยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้อง
 • เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและการเป็นสุดยอดหัวหน้างานที่สามารถกระตุ้นและผลักดันให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานอย่างมีประสิทธิผล

 

Learning Method:

 

วิทยากร : อ.ดุจดาว ดวงเด่น

ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อาทิ HR Scorecard ,Competency , Knowledge Management Assessment Professional Trainer , การสร้างสัมพันธภาพในงาน, Smarter Meeting , Daily Management for Supervisor in Industrial Sector, Productive Supervisor ให้กับองค์กรชั้นนำ

 

เหมาะสำหรับ

 • Supervisor

 

ค่าธรรมเนียม

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)
4,500 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%)
4,815 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

 

ระยะเวลา: 1 วัน

 

หัวข้อ

 • ความคาดหวังของผู้เกี่ยวข้องต่อหัวหน้างาน
 • บทบาท และหน้าที่ ของหัวหน้างาน
 • ทักษะที่จำเป็นของสุดยอดหัวหน้างาน
 • หลักการวางแผน การมอบหมายงาน การสอนงาน
 • ตัวอย่าง และกรณีศึกษา
 • หลักการติดตามและประเมินผลงาน
 • หัวหน้างานกับการสื่อสาร
 • ปัญหาที่หัวหน้างานพบบ่อย และแนวทางแก้ไข
 • สรุป และถามตอบ
วิทยากร

ดุจดาว ดวงเด่น

ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประสบการณ์การเป็นวิทยากร ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล อาทิ HR Scorecard ,COMPETENCY , Knowledge Management Assessment
Professional Trainer , การสร้างสัมพันธภาพในงาน, Smarter Meeting , Daily Management for Supervisor in Industrial Sector, Productive Supervisor ให้กับองค์กรชั้นนำ


หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles