SD-14 : Professional Project Management (การบริหารโครงการมืออาชีพ) - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

SD-14 : Professional Project Management (การบริหารโครงการมืออาชีพ)

วันที่อบรม
23 - 24 พฤศจิกายน 2565
เวลา 9:00-16:00 น.
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 6,900 บาท
สมาชิกสถาบันลด 5%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.

ปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ นิยมดำเนินงานในรูปแบบโครงการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร หรือเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ  ซึ่งมีทั้งโครงการขนาดใหญ่ และโครงการขนาดเล็ก ซึ่งจำเป็นต้องมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน มีการวางแผน การใช้ทรัพยากร  การบริหารจัดการ และการควบคุมโครงการให้มีประสิทธิผล เกิดประสิทธิภาพ และบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย ทันเวลา และมีคุณภาพตามที่กำหนด โดยใช้ทรัพยากร อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เข้าใจหลักการและวิธีการในการจัดทำ วางแผน การบริหาร และควบคุมโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
 • เพื่อฝึกปฏิบัติการการเขียน  วิเคราะห์ การวางแผน การประเมิน สรุปผลโครงการ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
 • เพื่อให้เข้าใจวิธีการการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ทั้งทางด้านบุคลากร ต้นทุน และงบประมาณโครงการอย่างถูกต้อง  เหมาะสม

 

Learning Method:

 

วิทยากร : คุณกำพล กิจชระภูมิ

วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารระบบการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพให้กับบุคลากรและองค์กร ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการบริหารโครงการเพื่อเพิ่มคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น

 

เหมาะสำหรับ

 • Officer
 • Supervisor
 • Manager

 

ค่าธรรมเนียม

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)
6,900 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%)
7,383 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

 

ระยะเวลา: 2 วัน

 

หัวข้อ

Day 1

 • ความหมาย ความสำคัญของการบริหารโครงการ
 • ปัญหาที่พบบ่อยในการบริหารโครงการ
 • การบริหารโครงการ
  • การกำหนดโครงการ (Defining the Project)
  • Project Selection , Project Objective & Target
  • Project Feasibility Study
 • การวางแผนโครงการ (Project Planning)
  • เครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนกิจกรรมและเวลา อาทิ Work Breakdown Structure, Linear Responsibility Chart, Gantt Chart, PERT/CPM
  • การวางแผนด้านงบประมาณ และแผนรับมือความเสี่ยง
 • Workshop

 

Day 2

 • การบริหารโครงการ (ต่อ)
  • การดำเนินงานและการจัดลำดับงานในโครงการ (Project Scheduling)
  • การควบคุมและติดตามโครงการ (Project Monitoring& Control)
  • การประเมินและปิดโครงการ (Project Evaluation& Closing)
   • การประเมินความก้าวหน้าเทียบกับแผน
   • การวิเคราะห์ผลที่ทำได้ (Earned Value Analysis)
   • การปิด สรุปโครงการ (Project Closing)
 • Workshop
 • Question & Answer

รุ่นนี้เต็มแล้ว

วิทยากร

อ.กำพล กิจชระภูมิ

วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารระบบการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพให้กับบุคลากรและองค์กร ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการบริหารโครงการเพื่อเพิ่มคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นLatest Course


Latest Articles