SD-04 : Systems Thinking (คิดอย่างเป็นระบบ) - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

SD-04 : Systems Thinking (คิดอย่างเป็นระบบ)

วันที่อบรม
23 - 24 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 9:00-16:00 น.
Online Training

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 6,900 บาท
สมาชิกสถาบัน รหัส TP และ FI ลด 3%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรเกิดการพัฒนานั้น เริ่มต้นจากการพัฒนาคน ซึ่งทำให้องค์กรพัฒนาได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง คนที่คิดเก่งอาจเรียกได้ว่าเป็นคนฉลาด แต่แท้จริงแล้ว คนที่คิดเก่งไม่จำเป็นต้องฉลาดก็ย่อมได้ หากมีมุมมองความคิดที่เป็นระบบ หรือ Systematic Thinking พร้อมกับมีเทคนิคที่ดีสำหรับใช้ในการช่วยคิด ที่จะช่วยให้สามารถจัดการกับตนเองและผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับในทางธุรกิจแล้ว การคิดอย่างเป็นระบบ จะทำให้มองเห็นภาพได้ทั้งระบบเห็นความเชื่อมโยงสอดคล้องในแต่ละจุด และนำมาใช้ต่อยอดในการบริหารจัดการ และการทำงานที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีได้

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อพัฒนาผู้เข้าอบรมให้คิดเป็นและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงเทคนิค วิธีการคิดรูปแบบ กระบวนการความคิดและวิเคราะห์ในเรื่องใด ๆ ได้อย่างเป็นระบบ
 • จุดประกายและพัฒนาความคิด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน

 

Learning Method:

 

วิทยากร : ดร. สุชาติ สังข์เกษม

วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Leadership    การบริหารทีมงาน การพัฒนาทักษะทางความคิด การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ ประสบการณ์ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง อาทิรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กรรมการ บริษัท มิซูโฮ คอร์ปอเรต ลีสซิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด, โรงพยาบาลสินแพทย์ เป็นต้น

 

เหมาะสำหรับ

 • Officer
 • Supervisor
 • Manager

 

ค่าธรรมเนียม Online Training สมัคร 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)
6,900 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%)
7,383 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

 

ระยะเวลา: 2 วัน

 

หัวข้อ

Day 1

 • ระบบและรูปแบบการคิด
 • อุปสรรคของการเรียนรู้
 • วิธีคิดอย่างเป็นระบบ
 • ประเภทของความคิด 7 แบบ ได้แก่
 1. Lateral Thinking
 2. Vertical Thinking
 3. Logical Thinking
 4. Creative Thinking
 5. Critical Thinking
 6. Positive Thinking
 7. Ethical Thinking

 

Day 2

 • Six  Thinking Hats
 • การใช้เครื่องมือช่วยจำ ช่วยคิด
 • การเขียนเป็นรูปภาพ, แผนภูมิ, แผนที่, กราฟ
 • เทคนิคการเขียน  Mind Mapping
 • Workshop Mind Mapping และนำเสนอ
 • สรุป และถาม ตอบ
วิทยากร

ดร.สุชาติ สังข์เกษม

วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Leadership    การบริหารทีมงาน การพัฒนาทักษะทางความคิด การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ ประสบการณ์ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง อาทิรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กรรมการ บริษัท มิซูโฮ คอร์ปอเรต ลีสซิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด, โรงพยาบาลสินแพทย์ เป็นต้นLatest Course


Latest Articles