CM-09 : Customer Engagement (รู้ให้ลึก เข้าถึงลูกค้า ด้วยการสร้างความผูกพัน) - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

CM-09 : Customer Engagement (รู้ให้ลึก เข้าถึงลูกค้า ด้วยการสร้างความผูกพัน)

วันที่อบรม
8 พฤศจิกายน 2565
เวลา 9:00-16:00 น.
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 4,200 บาท
สมาชิกสถาบันลด 5%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ปัจจุบันองค์กรมุ่งเน้นการเติบโตแบบยั่งยืน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมุ่งเน้นลูกค้า โดยผลิตสินค้าหรือบริการที่ตอบสนองความต้องการลูกค้าและตลาดได้ แต่อย่างไรก็ตามลูกค้าส่วนใหญ่มีความต้องการสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ ราคาถูก หาซื้อได้สะดวกและส่งมอบตรงเวลา  จึงทำให้ลูกค้าไม่มีความภักดีหรือผูกพันกับองค์กร ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรจะต้องค้นหาข้อมูลสารสนเทศจากกลุ่มลูกค้าและส่วนตลาด เพื่อสร้างความผูกพันกับลูกค้า  โดยการสร้างแบรนด์(Brand)หรืออัตตลักษณ์ขององค์กร การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า(Customer Relationship Management: CRM) ที่มุ่งพัฒนาสัมพันธภาพกับลูกค้าสำหรับลูกค้าแต่ละกลุ่ม หรือกลยุทธ์การสร้างประสบการณ์ทางบวกให้กับลูกค้า (Customer Experience Management: CEM) และกลยุทธ์การสร้างประสบการณ์ร่วม( Experience Co-Creation) ตลอดจนการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า สิ่งเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงการตลาด สร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นลูกค้ามากยิ่งขึ้น รวมทั้งยกระดับความภักดีของลูกค้า โดยการสร้างกลไกการขับเคลื่อนกลยุทธ์ต่างๆ เหล่านั้นด้วยวิธี 1.สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ( Confidence) 2. ความมีคุณธรรมขององค์กร( Integrity ) 3. การสร้างความภูมิใจของลูกค้า ( Pride) และ 4. ความต้องการอยากใช้สินค้าหรือบริการอย่างมากของลูกค้า

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการบริหารองค์กรให้เกิดความผูกพันของลูกค้าอย่างยั่งยืน
 • เพื่อสามารถนำแนวทางด้านการสร้างแบรนด์(Brand) การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า(Customer Relationship Management: CRM) การสร้างประสบการณ์ทางบวกให้กับลูกค้า (Customer Experience Management: CEM) และการสร้างประสบการณ์ร่วม( Experience Co-Creation) มาประยุกต์ใช้ในองค์กร
 • เพื่อให้ทราบกลไกการขับเคลื่อนเครื่องมือการสร้างความผูกพันของลูกค้า เพื่อทราบเทคนิคการรับเรื่องร้องเรียนลูกค้า ที่จะทำให้ลูกค้าเกิดความผูกพันกับองค์กรในระยะยาว

 

Learning Method:

 

วิทยากร : อ.พัชรีพร คุณาวุฒิ

ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ)​
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านระบบคุณภาพ  , Customer Management  , Knowledge Management ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มากกว่า 40 องค์กร

 

เหมาะสำหรับ
 • Manager
 • Executive

 

ค่าธรรมเนียม

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)
4,200 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%)
4,494 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

 

ระยะเวลา: 1 วัน

 

หัวข้อ
 • ความสำคัญการสร้างความผูกพันของลูกค้า (Customer Engagement)
 • การสร้างแบรนด์( Brand)
 • การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า Customer Relationship Management: CRM)
 • การสร้างประสบการณ์ทางบวกให้กับลูกค้า (Customer Experience Management: CEM)
 • การสร้างประสบการณ์ร่วม( Experience Co-Creation)
 • กลไกการขับเคลื่อนเครื่องมือเพื่อสร้างความผูกพันกับลูกค้า
 • การรับเรื่องร้องเรียนลูกค้า
 • การบริหารองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
วิทยากร

พัชรีพร คุณาวุฒิ

• ผู้เชี่ยวชาญส่วนจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ)
• วิทยากรและที่ปรึกษาด้านระบบคุณภาพ , Customer Management , Knowledge Management ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มากกว่า 40 องค์กร


หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles