CM-07 : Customer Journey Mapping (สร้างประสบการณ์ที่ดีด้วย Customer Journey Mapping) - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

CM-07 : Customer Journey Mapping (สร้างประสบการณ์ที่ดีด้วย Customer Journey Mapping)

วันที่อบรม
25 พฤศจิกายน 2565
เวลา 9:00-16:00 น.
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 4,200 บาท
สมาชิกสถาบันลด 5%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

มุมมองในด้าน “ลูกค้าและการตลาด : Customer & Marketing Focus” ที่การทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคนั้นมีความซับซ้อนมากขึ้น มีไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไป กิจกรรมการตลาดจึงต้องอัพเดทให้ทันข้อมูลตลอดเวลา ซึ่งจะช่วยกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภค สร้างประสบการณ์ที่ดี นำไปสู่ความจงรักภักดีต่อแบรนด์ รวมถึงภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร

Customer Journey Map คือแผนที่ภาพรวมการเดินทางของผู้บริโภค ที่องค์กรนำมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของผู้บริโภคที่มีต่อองค์กรว่าใช้สินค้าหรือบริการแบบไหน และเข้าถึงสินค้าผ่านช่องทางใด เป็นเครื่องมือที่จะช่วยพัฒนาองค์กร เสริมความแข็งแกร่งให้กับกลยุทธ์ที่จะตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค สร้างโอกาสให้กับธุรกิจ

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เข้าใจและทราบแนวคิดการทำแผนที่พัฒนาของลูกค้า (Customer Journey Mapping)
 • เพื่อพัฒนาแนวทางกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และการประยุกต์ใช้ Customer Journey Map เพื่อพัฒนาทักษะ
 • เทคนิคในการนำเสนอให้น่าสนใจ

 

Learning Method:

 

วิทยากร : อ.ณัฐพัชร์  ล้อประดิษฐ์พงษ์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพอร์ฟอร์แมนซ์ เอกซ์เซลเลนซ์ เซนเตอร์ จำกัด

ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการองค์กร การจัดการกลยุทธ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์

การออกแบบประสบการณ์ของลูกค้าด้วยเทคนิค Customer Journey Mapping และการจัดการลูกค้าสัมพันธ์

 

เหมาะสำหรับ

 • Officer
 • Supervisor
 • Manager

 

ค่าธรรมเนียม

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)
4,200 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%)
4,494 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

 

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 22 มิถุนายน 2565 

รุ่น 2 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

 

หัวข้อ

 • Voice of Customer Management: how to identify customer insights
 • Customer Segmentation: Concept and Practice sharing
 • Customer Relationship Building
  • Customer Life-Cycle
  • Relationship building process
 • Customer Journey Mapping
 • Workshop:
  • Development of Customer Touch Point & Journey
  • Customer Journey Mapping Analysis
 • Q & A
วิทยากร

คุณณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพอร์ฟอร์แมนซ์ เอกซ์เซลเลนซ์ เซนเตอร์ จำกัด และผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการองค์กร การจัดการกลยุทธ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การออกแบบประสบการณ์ของลูกค้าด้วยเทคนิค Customer Journey Mapping และการจัดการลูกค้าสัมพันธ์หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles