โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต : Collaborations at work ทักษะการประสานความร่วมมือ - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต : Collaborations at work ทักษะการประสานความร่วมมือ

วันที่อบรม
22 ตุลาคม 2564
เวลา 9:00-16:00 น.
Online Training

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย


ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT) 3,900 บาท
ราคาทั่วไป (ไม่รวม VAT) 4,200 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.
          เมื่อองค์กรต้องปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจให้ทันต่ออุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ยุค 4.0 รวมถึงการเผชิญแรงกดดันที่มาจากการแข่งขันและการปฏิรูปองค์กรโดยใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จเหนือคู่แข่งได้   การเตรียมความพร้อมทักษะที่จำเป็นในอนาคต เพื่อให้สามารถพัฒนาทักษะและปรับเปลี่ยนตนเองอันจะนำสู่การพัฒนา เติบโตและความเป็นมืออาชีพสำหรับอนาคต

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างความเข้าใจทิศทางและการเตรียมพร้อมทักษะบุคลากรในอนาคตเพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
 2. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาทักษะที่จำเป็นในอนาคต

 

เหมาะสำหรับ

 1. ผู้จัดการ หัวหน้างาน นักวิเคราะห์ นักบริหารทรัพยากรบุคคล  วิศวกร ในภาคอุตสาหกรรม และบริการ
 2. ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับที่สนใจพัฒนาทักษะตนเอง

 

หัวข้อบรรยาย

  • ความสำคัญและหลักของการประสานความร่วมมือ
  • ปัญหาและอุปสรรคในการประสานความร่วมมือ
  • การสร้างบรรยากาศการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ
  • วิธีสร้างความร่วมมือเพื่อให้เกิดศักยภาพในการทำงาน
  • เทคนิคการลดความผิดพลาดในการประสานความร่วมมือ

 

บรรยายโดย : อ.วีระ บุญญาดีวงศ์

วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระ เรื่อง การพัฒนาหัวหน้างาน การขาย การบริการ การสื่อสารเพื่อประสานพลังอย่างมีเหตุผล การนำเสนอ เป็นต้น

ผลงานการเขียนหนังสือ

 1. “24 วิธีสร้างสรรค์ คนยอด งานเยี่ยม”
 2. “เก็บตก!! สุดยอดพลังบันดาลใจ ใกล้ๆ ตัวใน 1 วัน”

 

Online Training ราคาต่อ 2 ท่าน  (อบรมผ่าน Zoom) 
ค่าธรรมเนียม (ราคายังไม่รวม Vat)
สมาชิก 3,900 บาท
ไม่เป็นสมาชิก 4,200 บาท

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 456 / 083-297-9494 (เอรารรณ) , 452 (ศิริชัย)
Line : เพิ่มเพื่อน

 

วิทยากร

อ.วีระ บุญญาดีวงศ์

- ที่ปรึกษาทางการบริหารระบบงาน และการพัฒนาคน MDI Group
- ผู้จัดการทั่วไป บริษัท มิสเตอร์เดคอร์ จำกัด
- วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระ เรื่อง พัฒนาหัวหน้างาน การขาย การบริการ การสื่อสารเพื่อประสานพลังอย่างมีเหตุผล การนำเสนอ
ภาวะผู้นำของผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง


หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Copyright © 2019, Thailand Productivity Institute, all rights reserved.
แสดงผลดีที่สุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 pixel web browser: IE9+,Firefox, Chrome, Safari
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : Privacy Policy

Slider