โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต : Complex Problem Solving เทคนิคการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต : Complex Problem Solving เทคนิคการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน

วันที่อบรม
2 - 3 กันยายน 2564
เวลา 9:00-16:00 น.
Online Training

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT) 7,800 บาท
ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 8,400 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.
          เมื่อองค์กรต้องปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจให้ทันต่ออุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ยุค 4.0 รวมถึงการเผชิญแรงกดดันที่มาจากการแข่งขันและการปฏิรูปองค์กรโดยใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จเหนือคู่แข่งได้   การเตรียมความพร้อมทักษะที่จำเป็นในอนาคต เพื่อให้สามารถพัฒนาทักษะและปรับเปลี่ยนตนเองอันจะนำสู่การพัฒนา เติบโตและความเป็นมืออาชีพสำหรับอนาคต
        การเข้าสู่ห้วงเวลาของการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ ความซับซ้อน ตลอดจนความไม่ชัดเจน หรือแม้กระทั่งความไม่แน่นอน กลายเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ และการปฏิบัติในชีวิตประจำวันของมนุษย์ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จึงกลายเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ไม่ใช่เพียงแค่ปัญหาที่มีสาเหตุหรือปัจจัยเพียงหนึ่งเดียว

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จึงได้หยิบยกแนวคิดของหนึ่งทักษะสำคัญอย่าง Complex Problem Solving หรือการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน มาพัฒนาเป็นหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งอธิบายถึงแนวทางการวิเคราะห์ปัญหาซับซ้อนในการดำเนินงาน สามารถค้นหาจุดสร้างความซับซ้อนในกระบวนการ และระบบธุรกิจ นำไปสู่การออกแบบแนวทางจัดการปัญหาซับซ้อน ให้เกิดคุณค่ากับธุรกิจ

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างความเข้าใจทิศทางและการเตรียมพร้อมทักษะบุคลากรในอนาคตเพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
 2. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาทักษะที่จำเป็นในอนาคต

 

เหมาะสำหรับ

 1. ผู้จัดการ หัวหน้างาน นักวิเคราะห์ นักบริหารทรัพยากรบุคคล  วิศวกร ในภาคอุตสาหกรรม และบริการ
 2. ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับที่สนใจพัฒนาทักษะตนเอง

 

บรรยายโดย : ดร.ต่อเกียรติ น้อยสำลี

ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาแนะนำและวิทยากรด้านการบริหารจัดการนวัตกรรม และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ประวัติการทำงาน 

ผู้เชี่ยวชาญ สายงานธุรกิจ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, Senior Associate บริษัท เคปเนอร์-ทรีโก ประเทศไทย, Specialist Engineer บริษัท คาร์ดิแนลเฮล์ล ประเทศไทย, ผู้จัดการฝ่ายการผลิต บริษัท แอนเซล ประเทศไทย

 

หัวข้อบรรยาย

เนื้อหาวันแรก

 • Growth & Fixed Mindset
 • Creative Confident
 • เรียนรู้ Pattern of Thinking จากแนวคิด Whole Brain Model
 • เรียนรู้ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคิดเชิงระบบ ด้วยแนวคิด Two System Thinking
 • นิยาม Systematic Thinking
 • นิยาม Systems Thinking
 • ความสำคัญของระบบคิดทั้งสอง
 • กระบวนการคิดเชิงระบบ
 • แนวคิดภูเขาน้ำแข็ง
 • การเขียนแผนภาพวงจร Cause-Effect

เนื้อหาวันที่สอง

 • ปัญหาเชิงระบบ (Complex Problem Solving)
 • ความแตกต่างระหว่างการแก้ปัญหาปกติ และปัญหาที่ซับซ้อน
 • การวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อปัญหาเชิงระบบ
 • เทคนิคการประเมินสถานการณ์ เพื่อเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งระบบ
 • การกำหนดแผนงานป้องกันและรับมือ
 • การคิดแนวทางจัดการปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 • สรุป

 

Online Training ราคาต่อ 2 ท่าน  (อบรมผ่าน Zoom) 
ค่าธรรมเนียม (ราคายังไม่รวม Vat)
สมาชิก 7,800 บาท
ไม่เป็นสมาชิก 8,400 บาท

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 083-297-9494 (เอราวรรณ)
Line : เพิ่มเพื่อน

 

รุ่นนี้เต็มแล้ว สนใจสมัครรุ่นถัดไป https://www.ftpi.or.th/event/64454

วิทยากร

ดร.ต่อเกียรติ น้อยสำลีLatest Course


Latest Articles