IS-05: หลักสูตรอบรม PDPA Compliance for Manufacturing Sector (พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับองค์กรภาคผลิต) New - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

IS-05: หลักสูตรอบรม PDPA Compliance for Manufacturing Sector (พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับองค์กรภาคผลิต) New

วันที่อบรม
20 กรกฎาคม 2564
เวลา 9:00-16:00 น.
Online Training

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT) 5,000 บาท
ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 5,500 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.

องค์กรภาคผลิตจำนวนมากไม่ได้ให้ความสำคัญกับการบังคับใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA เพราะคิดว่าการดำเนินงานไม่ได้เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือผู้บริโภคโดยตรง แต่ความเข้าใจนี้อาจจะไม่ถูกต้องนัก เนื่องจากพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลจำนวนมากมีการใช้งานอยู่ในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลพนักงาน ผู้รับเหมา Supplier หรือแม้กระทั่งข้อมูลของลูกค้าบางส่วนที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ ดังนั้นองค์กรภาคผลิต จึงต้องดำเนินการตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ไปด้วย

จากบทบัญญัติที่กำหนดให้องค์กรต้องมีการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มั่นคงปลอดภัย  “การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลจึงมีความสำคัญมาก” องค์กรจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นระบบ มีมาตรฐานที่ชัดเจนในการกำกับดูแล  ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องควรเริ่มต้นแสวงหาความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับตามกฎหมาย และแนวทางการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐาน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล สร้างความน่าเชื่อถือ และป้องกันความสูญเสียหากเกิดการร้องเรียน ถูกปรับ รวมถึงโทษอาญาอันเป็นบทลงโทษของกฎหมายฉบับนี้

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะช่วยสนับสนุนองค์กรในการเตรียมความพร้อมในเรื่องดังกล่าวจึงจัดหลักสูตร “พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับองค์กรภาคผลิต” ให้เกิดเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวทางการปฏิบัติสำหรับองค์กรภาคผลิต เพื่อเตรียมความพร้อมกับ PDPA

 

วัตถุประสงค์ 

 • เพื่อสร้างความเข้าใจและถ่ายทอดองค์ความรู้ในสาระสำคัญและสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 • เพื่อเรียนรู้แนวทางการดำเนินการให้สอดคล้องตามกฎหมาย สำหรับองค์กรภาคผลิต (Manufacturing Sector)
 • เพื่อนำเสนอแนวทางปฏิบัติและการประยุกต์ใช้ Framework ที่ช่วยสร้างความเชื่อมันให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กรอย่างเป็นระบบด้วยมาตรฐานสากล

 

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย
 • ฝึกปฎิบัติ

 

เหมาะสำหรับ  

 • Supervisor
 • Manager

 

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 (อบรมผ่าน ZOOM)

รุ่น 2 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

 

วิทยากร : วิทยากร สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

คุณปริญญ์ เสรีพงศ์ (วิทยากรที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน)

 

หัวข้อ :

08:30-09:00 น.  ลงทะเบียน

09:00-16:00 น.

 • เจตนารมณ์ และสาระสำคัญ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำหรับองค์กรภาคผลิต (Manufacturing Sector)
 • ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ( Lawful Basis for Processing Personal Data)
 • แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูล (Guideline and Best Practices for Data Controller)
 • แนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ประมวลผลข้อมูล (Guideline and Best Practices for Data Processor)
 • แนวปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ควบคุมข้อมูล (Data Protection Officer)
 • แนวทางการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Guideline on Data Protection Impact Assessment – DPIA)
 • แนวทางดำเนินการเมื่อเกิดเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (Incident Management )
 • แนวทางการประยุกต์ใช้ ISO 27701 Security techniques Extension to ISO/IEC 27001 for privacy information management of Personal Data
 • ข้อกำหนดISO27701 และแนวทางการประยุกต์ใช้ต่อยอดจาก ISO27001(ISMS) เพื่อบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ตัวอย่างการดำเนินการที่เหมาะสมสำหรับองค์กรภาคผลิต (Manufacturing Sector)
 • ฝึกปฏิบัติการจัดทำรายการบันทึกการประมวลผล (Record of Processing)
วิทยากร

ปริญญ์ เสรีพงศ์

วิทยากรที่ปรึกษา ส่วนจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ความเชี่ยวชาญ
- ระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ISO27001
- การควบคุมเอกสารด้วยระบบไอที (IT for Document Control)
- เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการความรู้ (IT for Knowledge Management)


Latest Course


Latest Articles