วันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 8:30-16:00 น.

Strategic Planning with Foresight เป็นแนวทางช่วยยกระดับการบริหารจัดการและการวางแผนกลยุทธ์อย่างมีทิศทาง ทำให้องค์กรเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ โดยใช้ Foresight Management ที่ช่วยคาดการณ์ให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จ นำไปสู่การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ และกำหนด Transformation Change Strategies เพื่อให้องค์กรสามารถแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ได้อยู่เสมอ


 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 451-456
Line : เพิ่มเพื่อน

 

DOWNLOAD >> รายละเอียด