SM-09 : หลักสูตร Business Continuity Management (การบริหารความต่อเนื่องธุรกิจ) New - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

SM-09 : หลักสูตร Business Continuity Management (การบริหารความต่อเนื่องธุรกิจ) New

วันที่อบรม
6 - 7 ตุลาคม 2564
เวลา 9:00-16:00 น.
Online Training

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT) 6,500 บาท
ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 6,900 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.

การที่องค์กรจะสามารถดำเนินงานประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้นั้น องค์กรจะต้องมีความพร้อมสำหรับการปรับตัว (Resilient Organization) อยู่เสมอเพื่อให้องค์กรยังคงความสามารถในการดำเนินธุรกิจและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้ผลการดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจที่องค์กรวางไว้ได้อย่างยั่งยืน แต่หากองค์กรมีการหยุดชะงักการดำเนินธุรกิจเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตาม ก็ยากที่จะกลับมาดำเนินธุรกิจได้อีกเหมือนเดิม หรืออาจต้องใช้เวลานานในการกลับมาดำเนินธุรกิจต่อไปได้  ดังนั้นทุกองค์กรจึงควรต้องมีการเตรียมพร้อมเพื่อปรับตัวและรับมือกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภัยธรรมชาติและมนุษย์ได้อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์

หลักสูตรนี้จึงนำเสนอหลักการและแนวทางที่เป็นระบบตามมาตรฐานสากลเพื่อสร้างความมั่นใจถึงความพร้อมขององค์กรในการรับมือและการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นภัยจากธรรมชาติและมนุษย์และมีผลกระทบต่อองค์กรได้อย่างเป็นระบบ และทำให้องค์กรสามารถฟื้นคืนกลับมาดำเนินงานทางธุรกิจได้ตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิผล

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เข้าใจและทราบถึงแนวคิดและหลักการในการสร้างความสามารถในการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจเพื่อความยั่งยืนตามแนวทางของมาตรฐาน ISO 22301
 • เพื่อให้สามารถนำความรู้มาใช้ในการพัฒนาการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ตั้งแต่การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลง การประเมิน การป้องกัน การเตรียมพร้อมรับ การตอบโต้ และการกลับคืนสู่การดำเนินการตามปกติเมื่อมีการหยุดชะงักอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ

 

วิธีการอบรม

 • การบรรยายพร้อมตัวอย่างกรณีศึกษา และการฝึกปฏิบัติ

วิทยากร : คุณน้ำเพชร พรหมณา

 • วิทยากรที่ปรึกษา ส่วนการจัดการระบบคุณภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • มีประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และการให้คำปรึกษาแนะนำด้านระบบคุณภาพให้กับหน่วยงานต่างๆ

 

เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหาร หัวหน้างาน นักวิชาการ
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจ

 

ระยะเวลา: 2 วัน

รุ่น 1 วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2564

รุ่น 2 วันที่ 6-7 ตุลาคม 2564 (อบรมผ่าน Zoom)

 

หัวข้อ

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน

09.00-16.00 น.

วันที่หนึ่ง

 • แนวคิดและความเป็นมาของการสร้างความสามารถในการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
 • ความหมายของการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ และ เหตุผลที่ต้องสร้างความสามารถในการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และกรณีศึกษา
 • แนวทางการสร้างความสามารถในการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน ISO 22301

วันที่สอง

 • แนวทางการสร้างความสามารถในการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน ISO 22301 (ต่อ)

– การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลง (Anticipation)

– การประเมิน (Assessment)

– การป้องกัน (Prevention)

– การเตรียมการ (Preparation)

– การตอบโต้ (Response)

– การกลับคืนสู่การดำเนินการตามปกติ (Recovery)

 • การฝึกปฏิบัติ (Workshop)
 • สรุป และ ถามตอบ
วิทยากร

น้ำเพชร พรหมณา

• วิทยากรที่ปรึกษา ส่วนการจัดการระบบคุณภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
• มีประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และการให้คำปรึกษาแนะนำด้านระบบคุณภาพให้กับหน่วยงานต่าง ๆ


Latest Course


Latest Articles