SM-05 : หลักสูตร Strategic Risk & Opportunity Management กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ​ - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

SM-05 : หลักสูตร Strategic Risk & Opportunity Management กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ​

วันที่อบรม
27 - 28 ตุลาคม 2564
เวลา 9:00-16:00 น.
Online Training

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT) 6,500 บาท
ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 6,900 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.

     ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดความมั่นคง และยั่งยืนนั้น  จำเป็นต้องกำหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากการขาดมุมมองที่รอบด้าน และแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และพบว่า ในการแก้ไขปัญหาในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นแบบตั้งรับมากกว่าป้องกัน ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงและโอกาสจึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจที่รอบคอบ โดยคำนึงถึงแนวโน้มเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ปัจจัยภายนอกและภายในองค์กร ที่ส่งผลกระทบให้องค์กรไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่วางไว้ได้   กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงและโอกาส เป็นการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง/โอกาสที่อาจเกิดขึ้น ทำให้องค์กรสามารถจัดลำดับความสำคัญ และจัดทำแผนในการบริหารความเสี่ยง/โอกาส เพื่อติดตาม และรายงานผลเป็นระยะ โดยสามารถจัดการต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและส่งเสริมโอกาสอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลต่อการสร้างความยั่งยืนขององค์กรในอนาคต

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เข้าใจแนวคิดและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง/โอกาสขององค์กร
 • เพื่อระบุยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงและจัดการแนวโน้มภาวะวิกฤติ
 • เพื่อสามารถประเมินความเสี่ยง/โอกาสองค์กรของตนเองได้                   
 • เพื่อทราบวิธี กระบวนการบริหารความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้
 • เพื่อทราบแนวทางในการติดตามประเมินผล และรายงานผลได้

วิธีการอบรม    

 •   การบรรยาย ยกตัวอย่าง และการประยุกต์ใช้ในองค์กร กิจกรรมกลุ่ม
  วิทยากร: คุณกุลชุดา ดิษยบุตร
  วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ฝ่ายปรึกษาแนะนำ
  ประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาและวิทยากรบรรยายด้านการจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน​
  การบริหารระบบคุณภาพ การบูรณาการระบบมาตราฐาน การบริหารความเสี่ยงให้กับองค์กรชั้นนำ​

เหมาะสำหรับ

 •   ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ
 •   ฝ่ายตรวจสอบ หน่วยบริหารความเสี่ยง
 •   ฝ่ายปรับปรุงคุณภาพและระบบงาน

ระยะเวลา2 วัน

รุ่น 1 วันที่  9-10 มิถุนายน 2564 (อบรมผ่าน Zoom) 

รุ่น 2 วันที่ 27-28 ตุลาคม 2564 (อบรมผ่าน Zoom)     

หัวข้อ

วันที่หนึ่ง

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน

09.00-16.00 น.

 • ทำไมต้องมีการบริหารความเสี่ยง (Introduction to Risk Management)
 • รู้จักมาตรฐาน ISO 31000 (Overview ISO 31000 : 2009) 
 • หลักการบริหารความเสี่ยง (Principles)
 • กรอบแนวทางการนำไปปฏิบัติ (Framework)
 • กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Process)
 • กระบวนการบริหารโอกาส  (Opportunity Management)
 • การบูรณาการระบบการบริหารความเสี่ยง ( Integrated  Risk  Management )
 • การนำไปใช้ (Getting Started)

วันที่สอง

09.00-16.00 น.

 • Workshop 1 : การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและภายในกับเป้าประสงค์องค์กร/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • Workshop 2: การวิเคราะห์ Key Product/Key Service และ Key Process 
 • Workshop 3: การประเมินความเสี่ยง
 • Workshop 4 : สรุปผลการประเมินความเสี่ยง และการปฏิบัติต่อความเสี่ยง (Risk Treatment)
 • Workshop 5 : การบ่งชี้ และประเมินโอกาส ทบทวน และตอบข้อซักถาม​
วิทยากร

กุลชุดา ดิษยบุตร

วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
• ประสบการณ์ ให้คำปรึกษาแนะนำและวิทยากรด้านการจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน การบริหารระบบคุณภาพ การบูรณาการ ระบบมาตรฐาน การบริหารความเสี่ยง และ CSR ให้กับองค์กรชั้นนำ


Latest Course


Latest Articles