วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 9:00-16:00 น.

บทบาทของการทำหน้าที่พิธีกรนั้นถือว่ามีความสำคัญ ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถทำหน้าที่ในการเป็นพิธีกรได้ ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่บุคคลากรในองค์กรยังขาดทักษะการพูดและการทำหน้าที่เป็นพิธีกร เนื่องจากการเป็นพิธีกรที่ดีนั้น จำเป็นต้องมีเทคนิคและกลยุทธ์ในการพูด เพื่อมัดใจผู้ฟังให้เกิดความสนใจในสิ่งที่ต้องการจะสื่อสาร ซึ่งเทคนิคต่างๆ มาจากการใช้ความสามารถเฉพาะตัวที่ผ่านการเรียนรู้และฝึกฝน ศิลปะการของการเป็นพิธีกรนั้นมีหลายมิติ หลายวัตถุประสงค์ การเรียนรู้ศาสตร์และศิลป์ในการพูด จึงต้องผ่านการฝึกฝน รวมถึงพัฒนาให้ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นพิธีกรที่ประสบความสำเร็จ

หลักสูตร MC Onboarding : MC มือใหม่” มุ่งเน้นที่จะพัฒนาบุคคลากรภายในหน่วยงานให้มีความรู้ความสามารถด้านพิธีกรต่างๆ ได้เริ่มต้นเรียนรู้ทักษะและเทคนิคการพูด รวมถึงบุคลิกภาพที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้ฟังได้ตลอดเวลาในการทำหน้าที่บนเวที นำไปสู่การเป็นพิธีกรระดับมืออาชีพที่สามารถดำเนินรายการได้อย่างราบรื่น เป็นธรรมชาติและบรรลุวัตถุประสงค์ของงาน โดยผ่านการอบรมและฝึกปฏิบัติจากวิทยากรที่มีประสบการณ์โดยตรง

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทและความสำคัญของการเป็นพิธีกร
 • เพื่อพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานให้มีทักษะและเทคนิคในการเป็นพิธีกร
 • เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพในการเป็นพิธีกรให้มีความน่าสนใจ

 

วิธีการอบรม 

 • การบรรยาย และฝึกปฏิบัติ
 • การให้คำแนะนำการฝึกปฏิบัติการเป็นพิธีกรเป็นรายบุคคล
 • พิเศษ  ฝึกปฏิบัติภายหลังวันอบรม พร้อมรับคำแนะนำอย่างใกล้ชิดจากวิทยากร อีก 2 ครั้ง 
 • วิทยากร 

    คุณพัชรวรรณ สุทธิรักษ์ เจ้าหน้าที่บริการฝึกอบรมอาวุโส ฝ่ายฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

    ประสบการณ์โดยตรงกว่า 10 ปี ทางด้านพิธีกรงานฝึกอบรม, สัมมนา, งานแถลงข่าว, งานมอบประกาศนียบัตร, พิธีมอบรางวัล รวมถึง   กิจกรรมต่างๆ ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ อาทิ Youth Camp, International Conference, Company Outing, New Year Party ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 

เหมาะสำหรับ 

 • ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นพิธีกรในกิจกรรมและพิธีการต่างๆ ภายในหน่วยงาน อาทิ งานฝึกอบรม งานพิธีการ งานกิจกรรมคุณภาพ งานต้อนรับคณะบุคคล งานสังสรรค์ เป็นต้น
 • ผู้ที่มีความต้องการที่จะเป็นพิธีกร หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การเป็นพิธีกรมาก่อน

 

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 15 มิถุนายน 2564 

รุ่น 2 วันที่ 15 ตุลาคม 2564

หัวข้อ 

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน

09.00-12.00 น.

 • บทบาทและความสำคัญของการเป็นพิธีกร
 • เทคนิคการออกเสียงและเลือกใช้น้ำเสียงในการเป็นพิธีกร
 • การพัฒนาบุคลิกภาพของการเป็นพิธีกร
 • เทคนิคการเตรียมตัวก่อนเริ่มงาน และระหว่างดำเนินงาน
 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติการเป็นพิธีกรในงานไม่เป็นทางการ และให้คำแนะนำรายบุคคล (สามารถเตรียมหัวข้อมาได้) ​

13.00-16.00 น.

 • เทคนิคการจัดทำและจดจำ Script 
 • เทคนิคการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติการเป็นพิธีกรคู่และ การเป็นพิธีกรในงานที่เป็นทางการ และให้คำแนะนำรายบุคคล

ฝึกปฏิบัติหลังวันอบรม พร้อมรับคำแนะนำจากวิทยากร

 • ครั้งที่ ฝึกปฏิบัติโดยส่งเป็นคลิป 
 • ครั้งที่ ฝึกปฏิบัติแบบ One on One หรือผ่าน VDO Call