วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 9:00-16:00 น.

                ทักษะการนำเสนองาน เป็นทักษะที่พัฒนาต่อยอดจากทักษะการสื่อสาร สำหรับผู้ที่เข้าใจหลักการนำเสนอได้ จะต้องเข้าใจทักษะการสื่อสารอย่างแท้จริง มีความคิดเป็นตรรกะและรวบยอด Logical and Conceptual Thinking อย่างสร้างสรรค์ และมีบทบาทอย่างสูงในการเป็นตัวอย่างที่ดี และเผยแพร่กำลังใจ สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายใหม่ๆ กิจกรรมการปรับปรุง ประสานพลังความรู้ ความสามารถของพนักงาน หัวหน้างาน ผู้บริหารให้เป็นทิศทางเดียวกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายของภารกิจที่นำเสนอ และทักษะการนำเสนอยังเป็นบ่อเกิดสำคัญที่ทำให้ผู้นำเสนอมีความรับผิดชอบสูง มีภาวะผู้นำในการทำงาน ด้วยเหตุนี้ ทักษะการนำเสนองานจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพนักงานทุกคน

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญ และบทบาทของทักษะนำเสนอ ที่มีต่อตนเอง ผู้อื่นและองค์กร
 • มีวิธีการและเทคนิคในการนำเสนออย่างมีพลัง สามารถประยุกต์ใช้ได้ในสถานการณ์งานจริง
 • มีวิธีการและเทคนิคเรียนรู้ความคาดหวังของผู้ฟัง และโน้มน้าวใจให้บรรลุวัตถุประสงค์

วิธีการอบรม 

   บรรยาย กิจกรรมเพื่อฝึกปฏิบัติ

วิทยากร : คุณวีระ บุญญาดีวงศ์

   ผู้จัดการทั่วไป บริษัท มิสเตอร์ เดคอร์ จำกัด

   วิทยากรที่ปรึกษาอิสระด้านการสื่อสารเพื่อประสานพลัง, การสื่อสารเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

   ผลงานเขียนหนังสือ 24 วิธีสร้างสรรค์ คนยอด งานเยี่ยม, เก็บตก สุดยอดพลังบรรดาลใจใกล้ๆตัว เป็นต้น

เหมาะสำหรับ

 พนักงาน  หัวหน้างาน  ผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 18 มีนาคม 2564(อบรมผ่าน Zoom)

รุ่น 2 วันที่ 13 กรกฎาคม 2564

รุ่น 3 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

หัวข้อ

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน

09.00-16.00 น.

 • องค์ประกอบและขั้นตอนในการนำเสนอ
 • การเปิด การเชื่อมโยง การปิด การนำเสนอ ด้วยเทคนิคที่สร้างความแตกต่าง
 • การออกแบบกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ สถานการณ์ ของกลุ่มผู้ฟังการนำเสนอ
 • เทคนิคการนำเสนอให้เห็นภาพ Visualize Presentation
 • เทคนิคการเล่าเรื่อง Storytelling และการออกแบบเนื้อหานำเสนอให้ชวนติดตาม
 • การออกแบบเนื้อหาการนำเสนอการเพิ่มผลผลิตในงาน แบบ Logical Thinking 
 • เทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วมในการนำเสนอ Participating presentation
 • การนำเสนอด้วยการสร้างประสบการณ์ Sale Experience 
 • เทคนิคการเรียกความสนใจ อารมณ์ ความรู้สึก และโน้มน้าวให้ตัดสินใจ
 • เทคนิคการตั้งคำถาม การตอบคำถาม และการขจัดข้อโต้แย้งในการนำเสนอ