วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 9:00-16:00 น.

     การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เป็นเครื่องมือสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำงาน  ทั้งการทำงานระหว่างบุคคล  และการทำงานเป็นทีม  นอกจากนี้ การสื่อสารยังเป็นเครื่องมือที่ส่งเสริมการสร้างสัมพันธภาพ และบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน และองค์กร จำนวนมากที่เกิดจากการสื่อสารที่ขาดประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ บางครั้งส่งผลกระทบถึงความขัดแย้ง และผลผลิตในหน่วยงาน

    หลักสูตรนี้ จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสื่อสาร การใช้หลัก 7C’s และทักษะที่สำคัญของการสื่อสารอย่างได้ผลในการทำงาน

วัตถุประสงค์

 •   เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสื่อสาร และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสื่อสารอย่างได้ผล
 •   เพื่อให้เข้าใจหลัก 7C’s ในการสื่อสาร และทักษะที่ใช้ในการสื่อสาร 
 •   เพื่อให้เข้าใจเทคนิคการฟัง และการพูด เพื่อสื่อสารอย่างได้ผลและสร้างสรรค์

วิธีการอบรม 

 • บรรยายประกอบการอภิปราย
 • กิจกรรมเพื่อฝึกปฏิบัติ
 • วิทยากร : คุณวีระ บุญญาดีวงศ์
  ผู้จัดการทั่วไป บริษัท มิสเตอร์ เดคอร์ จำกัด​
  วิทยากรที่ปรึกษาอิสระด้านการสื่อสารเพื่อประสานพลัง, การสื่อสารเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต​
  ผลงานเขียนหนังสือ 24 วิธีสร้างสรรค์ คนยอด งานเยี่ยม, เก็บตก สุดยอดพลังบรรดาลใจใกล้ๆตัว เป็นต้น​

เหมาะสำหรับ

 • พนักงาน  หัวหน้างาน 
 • ผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 1 วันที่  16 กุมภาพันธ์ 2564(อบรมผ่าน Zoom)

รุ่น 2 วันที่  18 พฤษภาคม 2564

รุ่น 3 วันที่  24 สิงหาคม 2564

รุ่น วันที่  23 พฤศจิกายน 2564

หัวข้อ

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน

09.00-12.00 น.

 • ความสำคัญของการสื่อสารในการทำงาน 
 • กระบวนการสื่อสาร และช่องทางการสื่อสารอย่างได้ผล 
 • บุคลิกภาพและพฤติกรรมมนุษย์ที่มีผลต่อการสื่อสาร 
 • การสื่อสารระหว่างบุคคล 
 • กิจกรรม

13.00-16.00 น.

 • เทคนิคการฟัง การพูด เพื่อสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
 • หลัก 7C’s เพื่อการสื่อสารอย่างได้ผล
 • กิจกรรม
 • สรุป และถาม ตอบ