วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 9:00-16:00 น.

      เวลา นับว่ามีความสำคัญกับเรามาก คนส่วนมากมักประสบปัญหา ทำงานไม่ทันตามกำหนด และมักให้เหตุผลว่าไม่มีเวลา หรืองานเยอะมาก ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าท่านสามารถจัดความสำคัญของงาน งานใดเป็นงานสำคัญและเร่งด่วน ต้องทำก่อน ทำหลัง  และทราบเครื่องมือที่ช่วยในการบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การบริหารเวลาที่จะให้ได้ผลจะต้องมีเทคนิคเฉพาะ  มีการประเมินการบริหารเวลาของตน การวางแผนจัดทำตารางเวลา เพื่อช่วยให้สามารถบริหารเวลาที่ทุกคนมีอยู่เท่าๆ กันให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการทำงานและชีวิตประจำวัน

วัตถุประสงค์ 

 • เพื่อให้เรียนรู้หลักการจัดความสำคัญของงาน เทคนิคในการบริหารเวลา
 • เพื่อให้สามารถนำความรู้ และเครื่องมือในการบริหารเวลาไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน และในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย การอภิปรายกลุ่ม
 • การระดมสมอง  ฝึกปฏิบัติ
 • วิทยากร : คุณบุญสืบ ปัญญา
  อดีต ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคคล บริษัท อิตาเลี่ยนไทย ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด, บริษัทในเครือไออีซี จำกัด, มหาวิทยาลัยมหิดล
  ปัจจุบันวิทยากรที่ปรึกษาองค์กรชั้นนำ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอทีม จำกัด​

เหมาะสำหรับ

หัวหน้างาน และผู้จัดการ หรือพนักงานทั่วไป

ระยะเวลา : 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 16 มีนาคม 2564 (อบรมผ่าน Zoom)

รุ่น 2 วันที่ 22 มิถุนายน 2564

รุ่น 3 วันที่ 5 ตุลาคม 2564

หัวข้อ

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-16.00 น.

 • ปัญหาของการบริหารเวลาที่ไม่เหมาะสม
 • แบบประเมินตนเอง
 • เครื่องมือการบริหารเวลา 1 : การจัดลำดับความสำคัญและ​ เร่งด่วนของกิจกรรม  (Activity Prioritization)
 • ฝึกปฏิบัติ​
 • เครื่องมือการบริหารเวลา 2 : การวางแผนและจัดทำตารางการบริหารเวลา (Time Schedule)
 • ฝึกปฏิบัติ​
 • เครื่องมือการบริหารเวลา 3 : เทคนิคการทำงานโดยใช้เวลาอย่างมีประสิทธิผล​
 • สรุปความคิดรวบยอด