วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 9:00-16:00 น.

    ทรัพยากรบุคคลถือได้ว่าเป็นหัวใจของการเพิ่มผลผลิต ทั้งในระดับประเทศ ระดับองค์กร การบริหารจัดการคนในองค์กรให้เกิดการทำงานเป็นทีม และสามารถนำเอาศักยภาพและความสามารถของแต่ละคนมาเสริมแรงซึ่งกันและกัน อันนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขปัญหาเพื่อยกระดับความสามารถการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร ผนวกกับการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเป็นกระบวนการที่สำคัญ เพราะเป็นตัวชี้ชัดว่าปัญหานั้นจะยังคงอยู่ หรือจะได้รับการแก้ไขให้จบสิ้นไปไม่เกิดขึ้นซ้ำอีก ผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า Team AIMS อันประกอบด้วย การสร้างทีมในฝัน (Team Alignmentการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบร่วมกัน (Team Improvement) การบริหารทีมเพื่อบรรลุเป้าหมาย (Team Management) และการสร้างดุลยภาพระหว่างตนและทีม (Team Sufficiency)  หลักสูตรนี้จะชี้แนะถึงแนวทางและวิธีการ ตลอดจนให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุด เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้จักการทำงานเป็นทีม และฝึกปฏิบัติเพื่อวิเคราะห์ หาสาเหตุและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การพัฒนาระบบงานและกระบวนการทำงานผ่านเครื่องมือและวิธีการอย่างเป็นระบบ
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารจัดการทีมงาน และวางแผนงานภายในองค์กรให้มุ่งสู่ความสำเร็จอย่างมีแบบแผน

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย กิจกรรมกลุ่ม และกรณีศึกษา 
 • เพื่อประโยชน์ยิ่งขึ้น ควรอบรมหลักสูตร “SD-01 : การเพิ่มผลิตภาพตนเอง” มาก่อน
 • วิทยากร: คุณสุธาสินี โพธิจันทร์ วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
  ประสบการณ์ผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรที่ปรึกษา และบรรยายฝึกอบรม ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการรณรงค์ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ ทั้งในภาคผลิต บริการ และการศึกษา, Process Improvement บริษัท คาวาซูมิ ลาบอราทอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

เหมาะสำหรับ

 •  พนักงาน หัวหน้างาน ผู้บริหาร 
 •  ผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลา : 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 23 มิถุนายน 2564

รุ่น 2 วันที่ 14 ตุลาคม 2564

หัวข้อ

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน

09.00-16.00 น. 

 •  แนวคิด Productivity (Balancing between Efficiency and Effectiveness)
 • ทฤษฎี และ Team AIMS
 • Team Alignment
 • Exercise I – Winner and Loser
 • Team Improvement
 • Exercise II –การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบภายใต้ทีมงาน (Systematic problem  solving)
 • การบริหารทีม (Team Management)
 • Exercise III – การบริหารและตัดสินใจภายใต้ทีมงาน
 • การสร้างดุลยภาพระหว่างตนและทีม (Team Sufficiency)
 • สรุป