PM-17 : หลักสูตร Coaching and Mentoring Techniques (เทคนิคการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงทีมงาน)​ เลื่อนไปรุ่นถัดไป - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

PM-17 : หลักสูตร Coaching and Mentoring Techniques (เทคนิคการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงทีมงาน)​ เลื่อนไปรุ่นถัดไป

วันที่อบรม
11 พฤษภาคม 2564
เวลา 9:00-16:00 น.
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT) 3,900 บาท
ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 4,300 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.

การเป็นพี่เลี้ยง และโค้ชทีมงานเป็นเทคนิคและกระบวนการที่ได้ผลในการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน ในการขับเคลื่อนทีมงานไปสู่เป้าหมายของหน่วยงาน ในยุคปัจจุบันนี้ หัวหน้า ผู้จัดการ ต้องมีบทบาทและรู้เทคนิคการเป็นโค้ช และพี่เลี้ยงเพื่อสามารถกระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ ชี้แนวทาง พัฒนาศักยภาพให้พนักงานมีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นได้

วัตถุประสงค์

 • เรียนรู้บทบาท คุณสมบัติ ความแตกต่างของการเป็นพี่เลี้ยง และโค้ช
 • เรียนรู้เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยง และโค้ชทีมงานให้บรรลุเป้าหมาย 
 • เรียนรู้รูปแบบและฝึกปฏิบัติการโค้ชในสถานการณ์ต่างๆ อย่างถูกวิธี 
 • เพิ่มพูนทักษะการสร้างแรงจูงใจและการกระตุ้นให้พนักงานทำงานอย่างเต็มศักยภาพ

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย  Work Shop กรณีศึกษา 
 • วิทยากร: คุณธเนศ เครือโสภณ, An Inspiring Speaker
  วิทยากรที่มีประสบการณ์บรรยายและจุดประกายแรงบันดาลใจ​
  ประสบการณ์ที่ผ่านมา อาทิ  Assistant Vice President, Bank of AmericaLos Angeles, U.S.A.,​ Managing Director, Thai American Educational Services U.S.A, รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตบริหารธุรกิจนานาชาติ (BBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น​

เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหาร หัวหน้างาน 
 • ผู้บริหารทีมงาน 
 • ผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลา : 1 วัน 

รุ่น 1 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

รุ่น 2 วันที่ 11 พฤษภาคม 2564

รุ่น 3 วันที่ 13 กรกฎาคม 2564

รุ่น 4 วันที่ 28 กันยายน 2564

รุ่น 5 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 (Online Training)

หัวข้อ

09.00-16.00 น.

 • ความหมาย ความสำคัญและความแตกต่างระหว่าง​ Coaching/ Mentoring/ Counseling
 • บทบาท หน้าที่ คุณสมบัติของพี่เลี้ยง และโค้ช
 • ทักษะที่สำคัญต่อการเป็นผู้สอนงานที่ดี การฟัง การตั้งคำถาม และการสังเกตุ
 • การโค้ชแบบ 360 องศา และ Coaching Arts
 • การโค้ชแบบการฝึกอบรมในงาน (On Job Training)
 • การใช้ GROW Model เพื่อติดตามผลลัพธ์
 • กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ (Relationship Strategies) 
 • เทคนิคการโค้ชพนักงานที่มีผลงานดี (Super Star) 
 • เทคนิคการโค้ชพนักงานที่มีปัญหาขั้นรุนแรงด้วย The 2 Minutes Challenge
 • วิธีการติดตามผลการปฏิบัติงานจากการกำหนดเป้าหมายและการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)
 • สรุป และถาม-ตอบ

 

เลื่อนอบรมไปรุ่นถัดไป  https://www.ftpi.or.th/event/47307

วิทยากร

คุณธเนศ เครือโสภณ


Tags:

Latest Course


Latest Articles