วันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2564 เวลา 9:00-16:00 น.

ปัจจุบันปัญหาที่มักพบในหน่วยงานต่างๆ คือ ปัญหาสัมพันธภาพระหว่างพนักงานกับหัวหน้างาน ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน  การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงานกับหัวหน้างาน ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่เกิดปัญหา ความบาดหมางที่เคยเกิดขึ้นจะลดลง อันจะส่งผลต่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อหน่วยงานต่อไปในอนาคต ดังนั้น หัวหน้างานนอกจากจะมีความรอบรู้ในงานแล้ว จำเป็นต้องเรียนรู้เทคนิค วิธีการสร้างสัมพันธภาพกับลูกน้องและผู้เกี่ยวข้อง โดยต้องเข้าใจความคาดหวัง และความแตกต่างระหว่างบุคคล เข้าใจรากฐานของสัมพันธภาพที่ดี รวมทั้งฝึกการรับฟังความคิดเห็นและความรู้สึก การพิจารณาแก้ไขปัญหาสัมพันธภาพ

 

วัตถุประสงค์

 •  เข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล  รากฐานของสัมพันธภาพที่ดีและวิธีการจัดการกับปัญหาที่ถูกต้องเชื่อถือได้
 •  สามารถใช้หลักการในการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง อันจะนำมาซึ่งสัมพันธภาพที่ดีระหว่างหัวหน้างานและลูกน้อง รวมทั้งผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง​

 

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย และฝึกปฏิบัติ (Workshop) 
 • วิทยากร คุณดุจดาว ดวงเด่น 
 • ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
  ประสบการณ์ วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล​ Executive ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล และธุรการ บริษัท หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ฯลฯ วิทยากรและที่ปรึกษาด้าน Filing System ให้หน่วยงานต่างๆ

 

เหมาะสำหรับ

 • หัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชา 
 • ผู้ควบคุมงานที่มีผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้ปฏิบัติงานที่หน้างาน 

 

ระยะเวลา : 2 วัน 

รุ่น 1 วันที่ 25-26 สิงหาคม 2564

หัวข้อ

วันที่หนึ่ง

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน

09.00-16.00 น.

 • คุณสมบัติและความรับผิดชอบของหัวหน้างาน
 • ความคาดหวังในการทำงาน&ความแตกต่างเฉพาะบุคคล
 • รากฐานของสัมพันธภาพที่ดี
 • ปัญหาของหัวหน้างานและปัญหาประเภทต่าง ๆ
 • กรณีศึกษา
 • วิธีที่จะได้รับความคิดเห็น และความรู้สึก
 • ฝึกพิจารณาปัญหาและแก้ไข

วันที่สอง

09.00-16.00 น.

 • การเปรียบเทียบข้อเท็จจริงและการตัดสินใจ
 • กรณีศึกษา
 • ฝึกพิจารณาปัญหาและแก้ไข
 • กรณีศึกษา
 • ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง และกรณีศึกษา
 • ความสัมพันธ์ของหัวหน้างานในงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น
 • ฝึกพิจารณาปัญหา และแก้ไขจากตัวอย่างจริง
 • ประโยชน์ในการใช้สัมพันธภาพในงาน
 • สรุป และถาม ตอบ