วันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 9:00-16:00 น.

       ในสภาวะเศรษฐกิจถดถอย และการแข่งขันทางธุรกิจอุตสาหกรรมทวีความรุนแรงขึ้น องค์การที่จะสามารถอยู่รอดได้นั้น จะต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว การดำเนินการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่องจะสามารถช่วยให้องค์การยืนหยัดดำเนินกิจการต่อไปได้อย่างมั่นคง   ภาระหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งของผู้ที่เป็นหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชาทุกคนต้องเกี่ยวข้องกับการเพิ่มผลผลิตก็คือ การปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อให้องค์การลดความสูญเสียในทุกรูปแบบในกระบวนการทำงาน ความพยายามในการปรับปรุงแก้ไขวิธีการทำงานให้ดีขึ้นจะทำให้การทำงานมีคุณภาพมากขึ้น   ต้นทุนต่าง ๆ จะลดลงและจะนำมาซึ่งกำไรที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นหัวหน้าทุกคนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคการปรับปรุงอย่างเป็นระบบ  ซึ่งจะเป็นหนทางที่ใช้ในการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตเพื่อความอยู่รอดขององค์การสืบไป

วัตถุประสงค์ 

 • เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการปรับปรุงวิธีการทำงาน
 • เพื่อให้เข้าใจและมีทักษะในการปรับปรุงวิธีการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ และปรับปรุงวิธีการทำงานในหน่วยงานได้

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย แบบฝึกหัด และการทดลองฝึกปฏิบัติ
 • วิทยากร 
คุณสุธาสินี โพธิจันทร์ วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ประสบการณ์: ผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรที่ปรึกษา และบรรยายฝึกอบรม ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการรณรงค์ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ ทั้งในภาคผลิต บริการ และการศึกษา, Process Improvement บริษัท คาวาซูมิ ลาบอราทอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

เหมาะสำหรับ

 • หัวหน้างาน หรือเทียบเท่า 
 • ผู้เตรียมเป็นหัวหน้างาน

ระยะเวลา : 2 วัน

รุ่น 1 วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2564

หัวข้อ

วันที่หนึ่ง

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน

09.00-16.00 น. 

 • คุณสมบัติและความรับผิดชอบของหัวหน้างาน
 • ประเภทของหัวหน้างาน
 • หลักการปรับปรุงวิธีการทำงาน
 • การพิจารณาเลือกงานเพื่อการปรับปรุง
 • ฝึกปฏิบัติ

วันที่สอง

09.00-16.00 น.

 • การบันทึกงานด้วยแผนภูมิประเภทต่างๆ และการใช้​สัญลักษณ์​
 • การใช้คำถามเพื่อการปรับปรุงวิธีการทำงาน
 • หลักเกณฑ์ที่ช่วยให้การปรับปรุงงานเกิดผลสำเร็จ
 • ฝึกปฏิบัติ
 • สรุปและถาม ตอบ