วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 9:00-16:00 น.

การทำให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถนั้น ผู้บังคับบัญชามีส่วนสำคัญมากในการกระตุ้นให้พนักงานดึงความสามารถที่มีและรู้สึกอยากทำงานด้วยความกระตือรือร้น มุ่งมั่น และเกิดความพึงพอใจในการทำงาน ช่วยลดปัญหาความเฉื่อยชา งานล่าช้า ไม่บรรลุผลสำเร็จ  ซึ่งมีเทคนิคต่างๆ มากมายที่จะสร้างแรงจูงใจในการทำงาน หลักสูตรนี้จะแนะนำเทคนิคและรูปแบบจูงใจต่างๆ ทั้งรูปแบบการจูงใจที่เป็นตัวเงิน และที่สำคัญการจูงใจที่ไม่ใช่ตัวเงินซึ่งทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดแรงจูงใจในการทำงานอย่างเต็มศักยภาพอันจะส่งผลสู่ความสำเร็จ หรือผลงานที่ดีของหน่วยงานต่อไป

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคและรูปแบบการสร้างแรงจูงใจ
 • สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกน้อง และเลือกรูปแบบการจูงใจได้อย่างเหมาะสม​​
 • สามารถจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจในการทำงาน

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย ยกตัวอย่างจากวิทยากรในบรรยากาศสนุกสนาน
 • วิทยากร : คุณจุลชัย จุลเจือ
  วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร และการบริการ
  อดีต ผู้จัดการฝึกอบรม บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด, หัวหน้าแผนกฝึกอบรม บริษัท ดาต้าแมท จำกัด (มหาชน)

เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่เตรียมตัวเป็นหัวหน้างาน  , หัวหน้างาน
 • ผู้จัดการ หรือผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลา : 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 30 มีนาคม 2564 (อบรมผ่าน Zoom)

รุ่น 2 วันที่ 6 กรกฎาคม 2564

รุ่น 3 วันที่ 29 ตุลาคม 2564

หัวข้อ

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน

09.00-16.00 น. 

 • หัวหน้างาน กับ การจูงใจ
 • ลักษณะสำคัญของการจูงใจ
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการจูงใจ
 • หลักการจูงใจ พร้อมตัวอย่าง
 • เทคนิคการจูงใจทางบวกและทางลบ
 • วิธีการจูงใจต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดผลงานที่ดี
 • การวิเคราะห์พฤติกรรมลูกน้อง กับรูปแบบแรงจูงใจได้ผล
 • กรณีศึกษา และตัวอย่างการจูงใจ 
 • สรุป และถาม – ตอบ