PM-10 : Daily Management for Supervisor in Industrial Sector​ (การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน)​ - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

PM-10 : Daily Management for Supervisor in Industrial Sector​ (การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน)​

วันที่อบรม
16 พฤศจิกายน 2564
เวลา 9:00-16:00 น.
Online Training

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT) 3,700 บาท
ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 4,000 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.

       การบริหารงานประจำวัน เป็นบทบาทหน้าที่หลักของหัวหน้างานเพื่อกำกับและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยผ่านเครื่องมือและแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อแสดงสถานะของการทำงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่ หากมีแนวโน้มหรือสัญญาณจะเกิดปัญหา องค์กรคาดหวังให้หัวหน้างานได้เห็นและรับรู้ก่อน แล้วเข้าไปจัดการก่อนจะเกิดปัญหา หรือหากเกิดแล้วต้องแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว แต่ในทางปฏิบัติหัวหน้างานจำนวนมากมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในการบริหารงานประจำวัน แล้วไปมุ่งทำในบ้างเรื่องที่ไม่ควรทำเช่นเดียวกับพนักงานก็ได้

        หลักสูตรการบริหารงานประจำวัน (Daily Management) นี้ จึงมุ่งเน้นที่จะชี้ให้เห็นกรอบแนวทางการบริหารงานของหัวหน้างานที่ควรปฏิบัติในแต่ละวัน และเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ มาช่วยกำกับให้เกิดผลิตภาพ (Productivity)อย่างมีประสิทธภาพและมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์ 

 • เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานที่องค์กรคาดหวัง
 • เพื่อให้เข้าใจถึงทักษะและเทคนิคในการบริหารงานประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการอบรม

 • บรรยายพร้อมตัวอย่างกรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม และอภิปราย

วิทยากร: คุณสุธาสินี โพธิจันทร์ วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ประสบการณ์: ผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรที่ปรึกษา และบรรยายฝึกอบรม ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการรณรงค์ส่งเสริม การเพิ่ม ผลิตภาพ ทั้งในภาคผลิต บริการ และการศึกษา, Process Improvement บริษัท คาวาซูมิ ลาบอราทอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารระดับต้น – ระดับกลาง ในภาคอุตสาหกรรม
 • หัวหน้างาน พนักงานระดับบังคับบัญชา
 • พนักงานที่คาดว่าจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับหัวหน้างาน

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 28 เมษายน 2564(อบรมผ่าน Zoom)

รุ่น วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 (อบรมผ่าน Zoom)

รุ่น 3 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 (อบรมผ่าน Zoom)

หัวข้อ

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน

09.00-16.00 น.

 • แนวคิด Daily Management 
 • องค์ประกอบของ  Daily Management​
 • บทบาทของหัวหน้างานที่องค์กรคาดหวัง
 • แนวคิดในการบริหารงานประจำวันของหัวหน้างานที่ดี
 • เทคนิคการเตรียมงานและมอบหมายงาน
 • เทคนิคการควบคุมติดตามงาน
 • เทคนิคการแก้ไขปัญหาในงาน
 • เทคนิคการสรุปผลงานประจำวัน
 • Workshop : กรณีศึกษาของโรงงาน
วิทยากร

สุธาสินี โพธิจันทร์

วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ


Latest Course


Latest Articles