KM-04 : หลักสูตร Data Driven Knowledge Management Analytic (ยกระดับการจัดการความรู้ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก) Revise​ เลื่อนไปรุ่นถัดไป - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

KM-04 : หลักสูตร Data Driven Knowledge Management Analytic (ยกระดับการจัดการความรู้ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก) Revise​ เลื่อนไปรุ่นถัดไป

วันที่อบรม
9 มิถุนายน 2564
เวลา 9:00-16:00 น.

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย


ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT) 3,800 บาท
ราคาทั่วไป (ไม่รวม VAT) 4,200 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.

ปัจจุบัน เราทุกคนต่างรับรู้ร่วมกันว่า ข้อมูล/ข่าวสาร และความรู้มากมาย จากหลากหลายแหล่ง ถูกเผยแพร่อย่างรวดเร็วและกระจายไปยังกลุ่มคนได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วมาก อันเนื่องมาจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูล/สารสนเทศ และองค์ความรู้ มีความก้าวล้ำนำสมัยมากขึ้นทุกวัน สิ่งที่คิดว่าไม่สามารถเกิดขึ้นได้ มนุษย์ก็ทำให้มันเกิดขึ้นได้จริงด้วยหลักการทางวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าที่ยิ่งสูงขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นหากองค์กรใดต้องการตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิผล เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง องค์กรต้องมีการบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ และการจัดการองค์ความรู้ที่ดี ตั้งแต่การมีข้อมูล/สารสนเทศที่ดี มีการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง มีการแสดงผลที่เข้าใจง่ายและทันกาล (Real time) ทำให้การตัดสินใจขององค์กรมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงที่อาจมากระทบกับธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สามารถรองรับความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า ส่งผลต่อความยั่งยืนขององค์กร และนำองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศได้ในที่สุด

หลักสูตร การจัดการความรู้และการวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางการบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ (Knowledge Management and Data Analytic for Performance Excellence Framework)” เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ และการจัดการองค์ความรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการตัดสินใจขององค์กรและการปรับปรุงผลการดำเนินงานขององค์กร ตามแนวทางการบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ ซึ่งจะนำพาองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศต่อไป

 

วัตถุประสงค์  

 • เพื่อทำความเข้าใจแนวทางและการประยุกต์ใช้ หลักการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ที่มีประสิทธิภาพตามตามแนวทางการบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ
 • เพื่อทำความเข้าใจแนวทางและการประยุกต์ใช้ หลักการวิเคราะห์ข้อมูล(Data Analytic)  สารสนเทศ และองค์ความรู้ ที่มีประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ

 

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย 
 • ฝึกปฎิบัติ

 

วิทยากร : คุณปริญญ์ เสรีพงศ์

 (วิทยากรที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน)

 

เหมาะสำหรับ  

 • บุคลากรฝ่ายพัฒนาองค์กร
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจ

 

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ มิถุนายน 2564

รุ่น 2 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 (อบรมผ่าน Zoom) 

 

หัวข้อ 

08:30-09:00 น.  ลงทะเบียน

09:00-16:00 น.     

 • Overview Performance Excellence Framework focus on Knowledge Management and Data Analytic concept
 • Data Analytic for Performance Excellence Framework
  • Fundamental of Data Analytic
  • Data Analytic for Performance review​
  • Effective Data Analytic Report and Visualization​
 • Review concept of Performance Excellence Framework focus on Knowledge Management
 • Knowledge Management for Performance Excellence Framework Knowledge Management (KM)
  • Identify and Collect Key Organizational Knowledge
  • Share and implement Good/ Best practice​
  • Knowledge storage and access​

เลื่อนอบรมไปรุ่นถัดไป https://www.ftpi.or.th/event/47150

วิทยากร

สุประภาดา โชติมณี

จบการศึกษา : ปริญญาโทจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาธุรกิจอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ และปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประสบการณ์ : เคยร่วมงานกับบริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ เป็นผู้แต่งหนังสือเรื่อง Modern KM –Application in business management (จัดการความรู้อย่างไรให้ใช้ได้ผลกับทุกระบบ) ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้รับเกียรติเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้ให้กับนักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยบูรพา
ปัจจุบัน : เป็นวิทยากรที่ปรึกษาส่วนจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ปริญญ์ เสรีพงศ์

วิทยากรที่ปรึกษา ส่วนจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ความเชี่ยวชาญ
- ระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ISO27001
- การควบคุมเอกสารด้วยระบบไอที (IT for Document Control)
- เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการความรู้ (IT for Knowledge Management)


Latest Course


Latest Articles

Slide 1

Copyright © 2019, Thailand Productivity Institute, all rights reserved.
แสดงผลดีที่สุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 pixel web browser: IE9+,Firefox, Chrome, Safari
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : Privacy Policy ข้อกำหนด และเงื่อนไขในการใช้บริการ : Term and Condition