วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9:00-16:00 น.

ปัจจุบัน เราทุกคนต่างรับรู้ร่วมกันว่า ข้อมูล/ข่าวสาร และความรู้มากมาย จากหลากหลายแหล่ง ถูกเผยแพร่อย่างรวดเร็วและกระจายไปยังกลุ่มคนได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วมาก อันเนื่องมาจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูล/สารสนเทศ และองค์ความรู้ มีความก้าวล้ำนำสมัยมากขึ้นทุกวัน สิ่งที่คิดว่าไม่สามารถเกิดขึ้นได้ มนุษย์ก็ทำให้มันเกิดขึ้นได้จริงด้วยหลักการทางวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าที่ยิ่งสูงขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นหากองค์กรใดต้องการตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิผล เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง องค์กรต้องมีการบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ และการจัดการองค์ความรู้ที่ดี ตั้งแต่การมีข้อมูล/สารสนเทศที่ดี มีการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง มีการแสดงผลที่เข้าใจง่ายและทันกาล (Real time) ทำให้การตัดสินใจขององค์กรมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงที่อาจมากระทบกับธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สามารถรองรับความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า ส่งผลต่อความยั่งยืนขององค์กร และนำองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศได้ในที่สุด

หลักสูตร การจัดการความรู้และการวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางการบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ (Knowledge Management and Data Analytic for Performance Excellence Framework)” เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ และการจัดการองค์ความรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการตัดสินใจขององค์กรและการปรับปรุงผลการดำเนินงานขององค์กร ตามแนวทางการบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ ซึ่งจะนำพาองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศต่อไป

 

วัตถุประสงค์  

 • เพื่อทำความเข้าใจแนวทางและการประยุกต์ใช้ หลักการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ที่มีประสิทธิภาพตามตามแนวทางการบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ
 • เพื่อทำความเข้าใจแนวทางและการประยุกต์ใช้ หลักการวิเคราะห์ข้อมูล(Data Analytic)  สารสนเทศ และองค์ความรู้ ที่มีประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ

 

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย 
 • ฝึกปฎิบัติ

 

วิทยากร : คณะวิทยากร สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

– คุณสุประภาดา โชติมณี (วิทยากรที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้ ส่วนจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน)

– คุณปริญญ์ เสรีพงศ์ (วิทยากรที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน)

 

เหมาะสำหรับ  

 • บุคลากรฝ่ายพัฒนาองค์กร
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจ

 

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ มิถุนายน 2564

รุ่น 2 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564

 

หัวข้อ 

08:30-09:00 น.  ลงทะเบียน

09:00-16:00 น.     

 • Overview Performance Excellence Framework focus on Knowledge Management and Data Analytic concept
 • Data Analytic for Performance Excellence Framework
  • Fundamental of Data Analytic
  • Data Analytic for Performance review​
  • Effective Data Analytic Report and Visualization​
 • Review concept of Performance Excellence Framework focus on Knowledge Management
 • Knowledge Management for Performance Excellence Framework Knowledge Management (KM)
  • Identify and Collect Key Organizational Knowledge
  • Share and implement Good/ Best practice​
  • Knowledge storage and access​