KM-03 : หลักสูตร KM Facilitator for Productivity Improvement (นักส่งเสริมการจัดการความรู้ เพื่อการเพิ่มผลิตภาพขององค์กร)​ - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

KM-03 : หลักสูตร KM Facilitator for Productivity Improvement (นักส่งเสริมการจัดการความรู้ เพื่อการเพิ่มผลิตภาพขององค์กร)​

วันที่อบรม
27 - 28 พฤษภาคม 2564
เวลา 9:00-16:00 น.
Online Training

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT) 5,500 บาท
ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 6,000 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.

จากสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงรอบด้านในยุคปัจจุบัน ส่งผลให้องค์กรธุรกิจจำเป็นต้องปรับตัวให้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น ความพยายามในการยกระดับผลิตภาพและสร้างนวัตกรรม จึงเป็นสิ่งสำคัญที่หลายองค์กรนำมาเป็นนโยบายหลัก ซึ่งการจัดการความรู้ในองค์กรถือเป็นกลยุทธ์สำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นการพัฒนาทีมงานผู้ทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดการความรู้ในองค์กร โดยมีการให้ความรู้ และแนวปฏิบัติในเชิงของการประยุกต์ใช้ ตามหลักการ เครื่องมือ และกระบวนการจัดการความรู้ รวมถึงให้แนวทางในการเป็นนักส่งเสริม สร้างการมีส่วนร่วม และขับเคลื่อนการดำเนินการจัดการความรู้ในองค์กรอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ที่นำไปสู่การต่อยอดและยกระดับผลิตภาพขององค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวคิด และหลักการจัดการความรู้ที่นำไปสู่การเพิ่มผลิตภาพองค์กร 
 • เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ และเครื่องมือการจัดการความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในองค์กร
 • เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของนักส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กร
 • เพื่อให้มีแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดการความรู้ในองค์กรอย่างเป็นระบบ

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักการจัดการความรู้ และแนวทางในการประยุกต์ใช้ที่นำไปสู่การเพิ่มผลิตภาพองค์กร
 • ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงคุณสมบัติ และบทบาทหน้าที่นักส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กร
 • ผู้เข้าอบรมมีแนวทางในการดำเนินงานจัดการความรู้ในองค์กรอย่างเป็นระบบ

 

วิธีการฝึกอบรม

 • บรรยาย ยกตัวอย่างจากกรณีศึกษา และฝึกปฏิบัติจากกิจกรรมกลุ่ม

 

เหมาะสำหรับ

บุคลากรในองค์กรทั้งภาคผลิตและบริการ

 • ผู้บริหารระดับต้น-ระดับกลางขององค์กร หรือ พนักงานระดับบังคับบัญชา และหัวหน้างาน 
 • ผู้ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ในองค์กร
 • ผู้ที่มีบทบาทในการส่งเสริมกิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร 
 • ผู้ที่รับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากร เพื่อการเพิ่มผลิตภาพองค์กร

 

วิทยากร: คุณสุธาสินี  โพธิจันทร์ 
        วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส  สถาบันเพิ่มผลิตแห่งชาติ

ประสบการณ์ :

 • วิทยากรหลักสูตรด้านการขับเคลื่อนการดำเนินงานการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร เช่น Productivity Mindset , Smart People Smart Work , QCC Facilitator , KM Facilitator , Productivity Promotion Techniques 
 • ที่ปรึกษาโครงการ Productivity Facilitator การรณรงค์ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพในองค์กรด้วย Productivity Tools & Techniques  เช่น 5ส, Kaizen, QCC
 • ที่ปรึกษาโครงการ สร้างและขยายฐานองค์ความรู้การเพิ่มผลิตภาพเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน (KM for Productivity)                  
 • ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ Activity Based Learning / Learning Camp เพื่อสนับสนุนการผลักดันการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร

 

ระยะเวลา: 2 วัน

รุ่น 1 วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2564 (อบรมผ่าน Zoom) 

รุ่น 2 วันที่ 27-28 ตุลาคม 2564

 

หัวข้อ

วันที่หนึ่ง

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-16.00 น.

 • หลักการจัดการความรู้เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ (KM for Productivity)
  • ความสำคัญของการจัดการความรู้ในองค์กร​
  • ประเภทของความรู้ และการจัดเก็บความรู้ในองค์กร​
  • การพัฒนาความรู้ และการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์​
  • การเชื่อมโยงการจัดการความรู้สู่การเพิ่มผลิตภาพองค์กร​
 • หลักการพื้นฐานของเครื่องมือ และเทคนิคที่สำคัญสำหรับการจัดการความรู้ในองค์กร (KM Tools & Techniques)
  เช่น CoPs , Story Telling , Knowledge Capturing 
 • Workshop
  ฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ  CoP : Communities of Practices

วันที่สอง

09.00-16.00 น.

 • แนวทางการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กรอย่างเป็นระบบ (KM Implementation)
  • หลักการของ KM SPA Model
  • แนวทางการดำเนินงานตาม KM Process
  • การกำหนดขอบเขตดำเนินงานและ การจัดทำ Knowledge Mapping
 • การส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กร (KM Facilitator)
  • ความสำคัญของการส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กร​
  • บทบาทหน้าที่ของนักส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กร​
  • แนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กรอย่างเป็นระบบ​
วิทยากร

สุธาสินี โพธิจันทร์

วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพและการมีส่วนร่วมของพนักงาน มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาแนะนำกับองค์กรภาครัฐและเอกชนมากว่า 15 ปี


Latest Course


Latest Articles