วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 9:00-16:00 น.

การควบคุมด้วยการมองเห็น  (Visual Control) เป็นระบบควบคุมการทำงานที่ทำให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าใจขั้นตอนการทำงาน  เป้าหมาย  ผลลัพธ์การทำงานได้ง่าย และชัดเจน รวมถึงเห็นความผิดปกติต่าง ๆ และแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้บอร์ด ป้าย สัญลักษณ์สีและอื่น ๆ เพื่อสื่อสารให้พนักงานทราบถึงข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของสถานที่ทำงาน อีกทั้งผู้บริหารและพนักงานสามารถทราบความก้าวหน้าและปัญหาในงานที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าในเชิงปริมาณ หรือคุณภาพ นอกจากนี้  Visual Control สามารถประยุกต์ในการทำงานประจำวันและโครงการปรับปรุงงานอื่นๆ เช่น 5ส ความปลอดภัย TPM,JIT,QC, IE-Techniques

 

วัตถุประสงค์

 • ทราบถึงความหมายและวิธีการควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control)
 • สามารถนำแนวคิดมาประยุกต์ใช้เพื่อดำเนินการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตในการทำงานประจำและกิจกรรมอื่นๆ ได้

 

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย ภาพตัวอย่าง การควบคุมด้วยการมองเห็น
 • ฝึกทำกิจกรรมกลุ่มและกรณีศึกษา
 • วิทยากรคุณเชษฐพงศ์ สินธารา วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
  – ปริญญาโท การจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล, ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง​
  – ประสบการณ์ วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านการ Productivity Tools การบริหารการผลิต ระบบป้องกันความผิดพลาด
  – ประสบการณ์ วิศวกร บริษัท คอนโทรลอจิค จำกัด

เหมาะสำหรับ

ระดับหัวหน้างานขึ้นไปจากฝ่ายผลิต วิศวกร หรือฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

 

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 2พฤษภาคม 2564

รุ่น 2 วันที่ 6 ตุลาคม 2564

หัวข้อ

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน

09.00-12.00 น.

 • แนวคิดการเพิ่มผลผลิต หลักการ Visual Control 
 • การประยุกต์การควบคุมด้วยการมองเห็น Visual Control
  • เพื่อการกำหนดทิศทางขององค์การ​
  • เป้าหมายประจำปี แผนดำเนินการ และการรายงานผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น
  • การวางแผน และควบคุมการผลิต​

13.00-16.00 น.

 •  การประยุกต์การควบคุมด้วยการมองเห็น (ต่อ)
  • ระบบคุณภาพ
  • 5ส และการควบคุมวัสดุ​
  • การบำรุงรักษา​
 •  กรณีศึกษา และกิจกรรมกลุ่ม
 •  สรุป และถาม ตอบ