วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 9:00-16:00 น.

ปัจจุบันต้นทุนเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจ เนื่องจากปัจจุบันมีสภาพการแข่งขันสูง องค์กรไม่สามารถเพิ่มกำไรโดยการเพิ่มราคาสินค้าได้   ดังนั้นการมุ่งเน้นจึงเป็นไปในทำงการลดต้นทุนแต่ไม่ลดคุณภาพและลดความสูญเสียในการผลิตเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและเพิ่มผลกำไรสูงสุดแก่องค์กร การลดต้นทุนจำเป็นต้องใช้เทคนิคและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันจะนำมาซึ่งการเพิ่มผลผลิตที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิผลในการดำเนินงานของบริษัท

วัตถุประสงค์

 • สามารถระบุปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างต้นทุน
 • สามารถวิเคราะห์ต้นทุนได้อย่างเป็นระบบ
 • สามารถเข้าใจขั้นตอนและเครื่องมือที่ใช้ในการลดต้นทุน
 • สามารถประยุกต์การลดต้นทุนเข้ากับการปรับปรุงงานประจำ

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย และฝึกแนวทางการลดต้นทุนโดยใช้กรณีศึกษา  
 • วิทยากรคุณณิภณ  พินศิริกุล วิทยากรที่ปรึกษา ส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
  วิทยากรและที่ปรึกษาโครงการ Productivity Improvement, ผู้เชี่ยวชาญด้าน TPM
  ประสบการณ์การทำงาน อาทิ Production Engineer  & TPM Promoter บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด, Advance Process Engineer บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด เป็นต้น

เหมาะสำหรับ

ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 20 เมษายน 2564

รุ่น 2 วันที่ 20 กรกฎาคม 2564

รุ่น 3 วันที่ 29 ตุลาคม 2564

หัวข้อ

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน

09.00-12.00 น.

 • ความสำคัญของการลดต้นทุน
 • ความสัมพันธ์ของการลดต้นทุนกับการเพิ่มผลผลิต
 • โครงสร้างต้นทุนการวิเคราะห์ผลต่างของต้นทุน,​ ต้นทุนมาตรฐาน​
 • แนวคิดพื้นฐานของการลดต้นทุนในศตวรรษที่ 21

13.00-16.00 น.

 • ขั้นตอนและเครื่องมือที่ใช้ลดต้นทุนให้สำเร็จ
 • Workshop ประยุกต์เทคนิคการลดต้นทุน
 • สรุป  และถาม – ตอบ