IM-11 : หลักสูตร IE Techniques for Productivity Improvement​ (เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ) - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

IM-11 : หลักสูตร IE Techniques for Productivity Improvement​ (เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ)

วันที่อบรม
22 กันยายน 2564
เวลา 9:00-16:00 น.
Online Training

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT) 3,500 บาท
ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 4,000 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.

เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ (IE Techniques) เป็นกลุ่มของเทคนิควิธีที่มุ่งขจัดความสูญเสียต่างๆ ที่เกิดในกระบวนการผลิตและปรับปรุงกระบวนการ วิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตั้งแต่ในส่วนของการออกแบบผลิตภัณฑ์ การวิจัย การดำเนินงาน การวางแผน และควบคุมการผลิต การวางผังโรงงาน การศึกษาวิธีการทำงาน การวัดผลงาน เป็นต้น

เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ เป็นหลักสูตรในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการปรับปรุงกระบวนการ โดยเน้นด้านการศึกษาวิธีการทำงาน การวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุง ตลอดจนเทคนิคการวัดผลงานเพื่อหาเวลามาตรฐานในการทำงาน

 

วัตถุประสงค์

 • เข้าใจความหมาย และความสำคัญของการเพิ่มผลผลิต
 • รู้จักความสูญเสียต่างๆ ในกระบวนการผลิต
 • รู้จักเทคนิค IE ชนิดต่าง ๆ และนำไปปรับใช้ในหน่วยงานได้
 • เรียนรู้ในเรื่อง Method Study และ Work Measurement 

วิธีการอบรม

 • บรรยาย ฝึกปฏบัติและอภิปรายผลการฝึกปฏิบัติ
 • วิทยากร: คุณเกียรติขจร โฆมานะสิน
  – อดีตวิทยากรที่ปรึกษา ส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ​
  – อดีตที่ปรึกษาโครงการ Productivity Improvement, โครงการ Lean Manufacturing
  ประสบการณ์ วิศวกรวางแผน และควบคุมการผลิต วิศวกรประกันคุณภาพ บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม เป็นต้น​

เหมาะสำหรับ

วิศวกร  หัวหน้างาน และผู้จัดการ จากฝ่ายผลิต หรือฝ่ายปรับปรุงคุณภาพ

ระยะเวลา : 1 วัน       

รุ่น 2 วันที่ 22 กันยายน 2564 (อบรมผ่าน Zoom)

ค่าธรรมเนียม (ราคายังไม่รวม Vat)
สมาชิก 3,500 บาท
ไม่เป็นสมาชิก 4,000 บาท

หัวข้ออบรม

09.00-16.00 น.

 • ความหมาย และความสำคัญของการเพิ่มผลผลิต
 • IE Techniques กับการเพิ่มผลผลิต
 • การศึกษาวิธีการทำงาน (Method Study)
 • การวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงวิธีการทำงานด้วย
  • Process Analysis​
  • Operation​
  • Motion Analysis​
 • เทคนิคการวัดผลงาน (Work Measurement) เพื่อหาเวลามาตรฐาน (Standard Time)
  • การจับเวลาโดยตรง​
  • การสุ่มงาน และ​
  • ระบบ PTS
 • กรณีศึกษา
 • สรุป และถาม – ตอบ

วิทยากร

คุณเกียรติขจร โฆมานะสิน

- อดีตวิทยากรที่ปรึกษา ส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ​
- อดีตที่ปรึกษาโครงการ Productivity Improvement, โครงการ Lean Manufacturing
- ประสบการณ์ วิศวกรวางแผน และควบคุมการผลิต วิศวกรประกันคุณภาพ บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม เป็นต้นLatest Course


Latest Articles