วันที่ 22 - 23 กันยายน 2564 เวลา 9:00-16:00 น.

เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ (IETechniques) เป็นกลุ่มของเทคนิควิธีที่มุ่งขจัดความสูญเสียต่างๆ ที่เกิดในกระบวนการผลิตและปรับปรุงกระบวนการ วิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตั้งแต่ในส่วนของการออกแบบผลิตภัณฑ์ การวิจัย การดำเนินงาน การวางแผน และควบคุมการผลิต การวางผังโรงงาน การศึกษาวิธีการทำงาน การวัดผลงาน เป็นต้น

เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ เป็นหลักสูตรในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการปรับปรุงกระบวนการ โดยเน้นด้านการศึกษาวิธีการทำงาน การวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุง ตลอดจนเทคนิคการวัดผลงานเพื่อหาเวลามาตรฐานในการทำงาน

 

วัตถุประสงค์

 • เข้าใจความหมาย และความสำคัญของการเพิ่มผลผลิต
 • รู้จักความสูญเสียต่างๆ ในกระบวนการผลิต
 • รู้จักเทคนิค IE ชนิดต่าง ๆ และนำไปปรับใช้ในหน่วยงานได้
 • เรียนรู้ในเรื่อง Method Study และ Work Measurement 

วิธีการอบรม

 • บรรยาย ฝึกปฏบัติและอภิปรายผลการฝึกปฏิบัติ
 • วิทยากร: คุณเกียรติขจร โฆมานะสิน
  – อดีตวิทยากรที่ปรึกษา ส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ​
  – อดีตที่ปรึกษาโครงการ Productivity Improvement, โครงการ Lean Manufacturing
  ประสบการณ์ วิศวกรวางแผน และควบคุมการผลิต วิศวกรประกันคุณภาพ บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม เป็นต้น​

เหมาะสำหรับ

วิศวกร  หัวหน้างาน และผู้จัดการ จากฝ่ายผลิต หรือฝ่ายปรับปรุงคุณภาพ

ระยะเวลา : 2 วัน

รุ่น 1 วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2564           

รุ่น 2 วันที่ 22-23 กันยายน 2564

หัวข้อ

วันที่หนึ่ง

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน

09.00-16.00 น.

 • ความหมาย และความสำคัญของการเพิ่มผลผลิต
 • IE Techniques กับการเพิ่มผลผลิต
 • การศึกษาวิธีการทำงาน (Method Study)
 • การวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงวิธีการทำงานด้วย
  • Process Analysis​
  • Operation​
  • Motion Analysis​
 • กรณีศึกษา

วันที่สอง

09.00-16.00 น.

 • เทคนิคการวัดผลงาน (Work Measurement) เพื่อหาเวลามาตรฐาน (Standard Time)
  • การจับเวลาโดยตรง​
  • การสุ่มงาน และ​
  • ระบบ PTS
 • กรณีศึกษา
 • สรุป และถาม – ตอบ