IM-04 : หลักสูตร Total Quality Management (การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร)​ - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

IM-04 : หลักสูตร Total Quality Management (การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร)​

วันที่อบรม
28 กันยายน 2564
เวลา 9:00-16:00 น.
Online Training

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย


ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT) 3,500 บาท
ราคาทั่วไป (ไม่รวม VAT) 4,000 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.

ในสภาวะปัจจุบันอุตสาหกรรมทั้งในภาคผลิตและภาคบริการ ต่างให้ความสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน รวมทั้งสร้างความผาสุกและคุณค่าให้เกิดขึ้นกับพนักงานในองค์กรด้วยกันทั้งสิ้น 

TQM เป็นเส้นทางสู่การบริหารจัดการเพื่ออนาคต ที่ไม่เพียงแต่ประกันคุณภาพด้านผลิตภัณฑ์และบริการเท่านั้น แต่เป็นวิธีการที่จะสร้างความมั่นใจในการบริหารด้านทรัพยากรบุคคล และกระบวนการทางธุรกิจให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าภายนอก และลูกค้าภายในได้อย่างสมบูรณ์ 

หลักสูตรนี้จึงเหมาะกับองค์กรที่ต้องการจะสร้างคุณภาพให้เกิดอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กร

 

วัตถุประสงค์

 •   เพื่อให้มีความเข้าใจในแนวคิด หลักการและความสำคัญของการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร 
 •   สามารถนำเทคนิคและเครื่องมือของ TQM ไปวางแผนการดำเนินกิจกรรมได้
 •   สามารถนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินการขององค์กรและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้าได้ในอนาคต

 

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย  กรณีตัวอย่าง (Case Study)  ฝึกปฏิบัติ (Workshop)
 • วิทยากรคุณชาญชัย พรศิริรุ่ง ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
  วิทยากรและที่ปรึกษาโครงการ Productivity Improvement, วิทยากรด้าน TQM และ TPM
  ประสบการณ์การทำงาน อาทิ อดีตหัวหน้าแผนกวิศวกรรมการผลิต  บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิค จำกัด, วิศวกรอาวุโส
  ฝ่ายกระบวนการผลิต บริษัท รีทไรท์ (ประเทศไทย ) เป็นต้น

 

เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารระดับกลางและสูง ที่ต้องการพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

 

ระยะเวลา : 1 วัน

รุ่น 2 วันที่ 28 กันยายน 2564 (อบรมผ่าน ZOOM)

 

Online Training ราคาต่อ 2 ท่าน  (อบรมผ่าน Zoom) 
ค่าธรรมเนียม (ราคายังไม่รวม Vat)
สมาชิก 3,500 บาท
ไม่เป็นสมาชิก 4,000 บาท

 

หัวข้ออบรม

09.00-16.00 น.

 • แนะนำสู่ TQM
 • องค์ประกอบของ TQM ( Kano’s House)
 • TQM Concept (Fact & Data, Next Process, Market-In)
 • TQM Vehicle ( Management By Policy, Cross functional Management , Daily  Management )​​
 • TQM Techniques ( 7 tools , New 7 tools)
 • Workshop
 • แนวทางในการดำเนินกิจกรรม TQM ในองค์การ
 • บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารในกิจกรรม TQM
 • การสนับสนุนกิจกรรม TQM
วิทยากร

ชาญชัย พรศิริรุ่ง

ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ประสบการณ์ให้คำปรึกษาแนะนำและฝึกอบรม อาทิ Strategic Destination for Sustainable Business ,เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) , Productivity Improvement, Total Quality Management , Total Productive Maintenance: TPM , OEE, Problem Solving and Decision Making Techniques
ประสบการณ์การทำงาน อาทิ อดีตหัวหน้าแผนกวิศวกรรมการผลิต บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิค จำกัด, วิศวกรอาวุโส บริษัท รีท-ไรท์ (ประเทศไทย ) เป็นต้น

Tags:

หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles

Slide 1

Copyright © 2019, Thailand Productivity Institute, all rights reserved.
แสดงผลดีที่สุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 pixel web browser: IE9+,Firefox, Chrome, Safari
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : Privacy Policy ข้อกำหนด และเงื่อนไขในการใช้บริการ : Term and Condition