IM-01 : Work System Design​ (การออกแบบระบบงาน) - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

IM-01 : Work System Design​ (การออกแบบระบบงาน)

วันที่อบรม
6 กรกฎาคม 2564
เวลา 9:00-12:00 น.
Online Training

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย


ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT) 1,800 บาท
ราคาทั่วไป (ไม่รวม VAT) 2,000 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.

การพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงและยั่งยืน องค์กรต้องมีการออกแบบระบบงานที่สำคัญอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิผล ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ สมรรถนะหลักขององค์กร และมีการกำหนดกระบวนการที่สำคัญ เพื่อตอบสนองความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดการกระบวนการ การปฏิบัติงานประจำวันที่ดี มีการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ทำให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการพัฒนาและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อสร้างความพึงพอใจ ความประทับใจให้กับลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้างความสุขในการทำงานให้แก่บุคลากร และบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กร

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อพิจารณาและกำหนดระบบงาน และกระบวนการที่สำคัญขององค์กร
 • เพื่อกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาว่ากระบวนการใดเป็นกระบวนการที่องค์กรควรดำเนินการเอง และกระบวนการใดควรให้หน่วยงานภายนอกเป็นผู้ดำเนินการ
 • เพื่อให้องค์กรมีการกำหนดข้อกำหนดของกระบวนการ ซึ่งจะนำไปสู่การจัดการกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย แบบฝึกหัด และการทดลองฝึกปฏิบัติ
 • วิทยากร : คุณเชษฐพงศ์ สินธารา วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
  ปริญญาโท การจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ​
  ประสบการณ์ วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการเพิ่มผลิตภาพ ไคเซ็น การปรับปรุงงาน และอื่นๆ

 

เหมาะสำหรับ

 • องค์กรที่ต้องการพัฒนากระบวนการทำงาน และพัฒนาระบบงานในภาพรวมอย่างมีประสิทธิผล 
 • องค์กรที่ต้องการพัฒนาองค์กรให้มีการบริหารจัดการกระบวนการเพื่อตอบสนองความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 • ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน จากฝ่ายงานต่างๆ อาทิ ฝ่ายผลิต ฝ่ายบริการ ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายบริการ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ พัฒนาระบบงาน ฝ่ายสนับสนุน และผู้สนใจ

 

ระยะเวลา: 0.5 วัน (เวลา 09.00-12.00 น.)

รุ่น 1 วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 (อบรมผ่าน Zoom) 

 

Online Training ราคาต่อ 2 ท่าน  (อบรมผ่าน Zoom) 
ค่าธรรมเนียม (ราคายังไม่รวม Vat)
สมาชิก 1,800 บาท
ไม่เป็นสมาชิก 2,000 บาท

 

หัวข้อ

Part 1- Process Management in Concept

 • แนวคิดในการจัดการกระบวนการ  การออกแบบ การจัดการ การปรับปรุง กระบวนการ

Part 2- Work System Design

 • การพิจารณาความต้องการของลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 • การออกแบบระบบงาน
 • การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เพื่อกำหนดว่ากระบวนการใด องค์กรดำเนินการเอง หรือ หาพันธมิตร
 • ข้อกำหนดของระบบงาน

Part 3- Work Process Design

 • การกำหนดกระบวนการทำงานที่สำคัญ   
 • การกำหนดข้อกำหนดของกระบวนการ และ ตัวชี้วัดที่สำคัญระดับกระบวนการ 

Part 4-Manage and Improvement Process Concept

 • แนวทางการจัดการกระบวนการ ควบคุมการปฏิบัติงานประจำวัน
 • การพิจารณาความสูญเสีย (Wastes) ในระบบงาน และกระบวนการทำงานที่สำคัญ 
 • แนวคิดและเครื่องมือในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เกิดผลิตภาพ 
 • แนวคิดการพัฒนาระบบงานเพื่อความยั่งยืนขององค์กร
วิทยากร

เชษฐพงศ์ สินธารา

วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ปริญญาโท การจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประสบการณ์ วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านการบริหารการผลิต , Industry 4.0 , Lean Production , Work System Design , การจัดการกระบวนการ , การวิเคราะห์กระบวนการผลิตตามแนวทาง VSM และบรรยายเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)


หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles

Slide 1

Copyright © 2019, Thailand Productivity Institute, all rights reserved.
แสดงผลดีที่สุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 pixel web browser: IE9+,Firefox, Chrome, Safari
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : Privacy Policy ข้อกำหนด และเงื่อนไขในการใช้บริการ : Term and Condition