วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 9:00-16:00 น.

การพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงและยั่งยืน องค์กรต้องมีการออกแบบระบบงานที่สำคัญอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิผล ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ สมรรถนะหลักขององค์กร และมีการกำหนดกระบวนการที่สำคัญ เพื่อตอบสนองความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดการกระบวนการ การปฏิบัติงานประจำวันที่ดี มีการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ทำให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการพัฒนาและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อสร้างความพึงพอใจ ความประทับใจให้กับลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้างความสุขในการทำงานให้แก่บุคลากร และบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กร

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อพิจารณาและกำหนดระบบงาน และกระบวนการที่สำคัญขององค์กร
 • เพื่อกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาว่ากระบวนการใดเป็นกระบวนการที่องค์กรควรดำเนินการเอง และกระบวนการใดควรให้หน่วยงานภายนอกเป็นผู้ดำเนินการ
 • เพื่อให้องค์กรมีการกำหนดข้อกำหนดของกระบวนการ ซึ่งจะนำไปสู่การจัดการกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย แบบฝึกหัด และการทดลองฝึกปฏิบัติ
 • วิทยากร : คุณเชษฐพงศ์ สินธารา วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
  ปริญญาโท การจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ​
  ประสบการณ์ วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการเพิ่มผลิตภาพ ไคเซ็น การปรับปรุงงาน และอื่นๆ

 

เหมาะสำหรับ

 • องค์กรที่ต้องการพัฒนากระบวนการทำงาน และพัฒนาระบบงานในภาพรวมอย่างมีประสิทธิผล 
 • องค์กรที่ต้องการพัฒนาองค์กรให้มีการบริหารจัดการกระบวนการเพื่อตอบสนองความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 • ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน จากฝ่ายงานต่างๆ อาทิ ฝ่ายผลิต ฝ่ายบริการ ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายบริการ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ พัฒนาระบบงาน ฝ่ายสนับสนุน และผู้สนใจ

 

ระยะเวลา : 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 6 กรกฎาคม 2564

รุ่น 2 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

 

หัวข้อ

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-16.00 น.

Part 1- Process Management in Concept

 • แนวคิดในการจัดการกระบวนการ  การออกแบบ การจัดการ การปรับปรุง กระบวนการ

Part 2- Work System Design

 • การพิจารณาความต้องการของลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 • การออกแบบระบบงาน
 • การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เพื่อกำหนดว่ากระบวนการใด องค์กรดำเนินการเอง หรือ หาพันธมิตร
 • ข้อกำหนดของระบบงาน

Part 3- Work Process Design

 • การกำหนดกระบวนการทำงานที่สำคัญ   
 • การกำหนดข้อกำหนดของกระบวนการ และ ตัวชี้วัดที่สำคัญระดับกระบวนการ 

Part 4-Manage and Improvement Process Concept

 • แนวทางการจัดการกระบวนการ ควบคุมการปฏิบัติงานประจำวัน
 • การพิจารณาความสูญเสีย (Wastes) ในระบบงาน และกระบวนการทำงานที่สำคัญ 
 • แนวคิดและเครื่องมือในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เกิดผลิตภาพ 
 • แนวคิดการพัฒนาระบบงานเพื่อความยั่งยืนขององค์กร