CM-02:​ หลักสูตร Voice of Customer: VOC Customer Insight​ (วิธีการรับฟังเสียงลูกค้าเพื่อค้นหา Customer Insight)​ - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

CM-02:​ หลักสูตร Voice of Customer: VOC Customer Insight​ (วิธีการรับฟังเสียงลูกค้าเพื่อค้นหา Customer Insight)​

วันที่อบรม
20 พฤษภาคม 2564
เวลา 9:00-16:00 น.
Online Training

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT) 3,800 บาท
ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 4,200 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

  • This event has passed.

องค์กรจะเติบโตแบบยั่งยืนได้จำเป็นต้องปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ตลอดจนต้องรู้ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความหลากหลายและมีทางเลือกมากขึ้น ดังนั้นองค์กรต้องมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ (Customer Focus) โดยใช้แนวทางที่เรียกว่า VOC หรือ Voice of Customer  หมายถึง การรับฟังเสียงของลูกค้า” เป็นการเฟ้นหาความคิด ความรู้สึก และความปรารถนาของลูกค้า แบบ Insight โดยมีเป้าหมายเพื่อต้องการให้ลูกค้าเกิดความผูกพัน องค์กรต้องมีความเข้าใจถึงลูกค้า ทั้งคุณลักษณะ ความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า เพื่อให้องค์กรสามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และรวมไปถึงการให้บริการที่จะทำให้เหนือความคาดหวังลูกค้า ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีกับองค์กร ดังนั้นที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าหลายองค์กรมีการนำระบบการบริหารจัดการต่างๆมากมาย ที่จะทำให้ลูกค้าเกิดความผูกพัน (Customer engagement) เช่น CRM CEM เป็นต้น เพื่อให้องค์กรเกิดการเติบโตอย่างได้เปรียบทางการแข่งขัน และเกิดความยั่งยืนตลอดไป

 

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ทราบถึงคุณลักษณะ ความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า
  • เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจเสียงของลูกค้า (VOC) 
  • เพื่อให้ทราบช่องทาง วิธีการหา แนวทางการวิเคราะห์ VOC ที่ได้รับ
  • เพื่อให้ทราบแนวทางการต่อยอดที่จะทำให้ Customer Engagement ต่อไปในอนาคต

 

วิธีการอบรม

การบรรยาย พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ Workshop ระดมสมอง และนำเสนอ

 

วิทยากรคุณพัชรีพร คุณาวุฒิ  ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านลูกค้า การบริการ ด้านระบบคุณภาพ การบริการ ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มากกว่า 40 องค์กร

ประสบการณ์ อาทิ บจก.อินเตอร์เนชั่นแนลควอลิตี้ แอสชัวร์แลน แลบบอราทอรี่ เป็นต้น

 

เหมาะสำหรับ

ผู้บริหาร ผู้จัดการ หน่วยงานบริการหรือดูแลลูกค้า หน่วยงานพัฒนาคุณภาพ หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ

 

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 (อบรมผ่าน Zoom) 

รุ่น 2 วันที่ 30 กันยายน 2564 (อบรมผ่าน Zoom) 

 

หัวข้อ

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน

09.00-16.00 น.

  • ความสำคัญ และ VOC คืออะไร
  • ช่องทางของ VOC และแนวทางการหา VOC
  • วิธีการวิเคราะห์ VOC
  • การพัฒนาสู่การสร้าง Customer Engagement 
  • กรณีศึกษา
วิทยากร

พัชรีพร คุณาวุฒิ

• ผู้เชี่ยวชาญส่วนจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ)
• วิทยากรและที่ปรึกษาด้านระบบคุณภาพ , Customer Management , Knowledge Management ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มากกว่า 40 องค์กร


Latest Course


Latest Articles