วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 9:00-16:00 น.

จุดเริ่มต้นของการส่งมอบสินค้าและบริการที่ถูกต้องตอบโจทย์ความต้องการลูกค้า คือการเข้าใจถึงพฤติกรรมของลูกค้า ซึ่งปัจจุบันรูปแบบของวิถีชีวิตได้แตกต่างจากเดิมมาก ไม่ใช่เพียงแบ่งตามกลุ่มชาย หญิง Gen X Y Baby Boomer หรือกลุ่ม/ประเภทของอาชีพเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความชอบ ลักษณะการใช้เครื่องมือสื่อสาร แฟชั่น การออกกำลังกาย ฯลฯ หรือที่หมายถึง Life Style นั่นเอง ดังนั้น ยิ่งเข้าใจลูกค้ามากเท่าไหร่ ก็ยิ่งนำไปสู่การมัดใจลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากเท่านั้น 

ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในด้านของการแบ่งกลุ่มลูกค้า เปิดมุมมองที่กว้าง และก้าวทันโลกด้วยพลังของ Customer segmentation tools ที่ซึ่งในปัจจุบันทำให้ธุรกิจสามารถคัดสรร Target ได้อย่างถูกต้อง ให้สามารถสร้างความได้เปรียบและอยู่รอดในการแข่งขันทางธุรกิจได้ในระยะยาว

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเข้าใจประเภทลูกค้า และความต้องการของลูกค้าที่มีในปัจจุบัน
 • เพื่อออกแบบแนวทางในการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
 • เพื่อให้สามารถเลือกใช้ Customer Segmentation Tools ได้อย่างเหมาะสม

วิธีการอบรม

 • บรรยาย และยกตัวอย่างจาก Case Study
 • Workshop

วิทยากร : รศ.ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ

 • ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาดIMC, CRM, CEM
 • หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ที่ปรึกษาบริษัทองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน
 • วิทยากรที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ

เหมาะสำหรับ  

 • นักบริหารจัดการการตลาด
 • นักวางแผนกลยุทธ์องค์กร
 • R&D 
 • ผู้บริหารองค์กร
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจในเรื่องการบริหารการจัดการการตลาด

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 27 มกราคม 2564(อบรมผ่าน Zoom)

รุ่น 2 วันที่ 20 เมษายน 2564(อบรมผ่าน Zoom)

รุ่น วันที่ 24 สิงหาคม 2564

หัวข้อ

08:30-09:00 น.  ลงทะเบียน

09:00-16:30 น.     

 • ความสำคัญของการแบ่งส่วนตลาด (Segmentation )
 • เกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งส่วนตลาดเพื่อหาลูกค้าใหม่ / ตลาดใหม่
 • การแบ่งส่วนตลาดกลุ่มลูกค้าตามแนวคิดPareto Rule 80/20
 • แนวทางการเลือกกลุ่มเป้าหมายจากส่วนของตลาด (Segment ) ที่มีอยู่
 • การออกแบบกลยุทธ์การตลาดสำหรับกลุ่มเป้าหมายใหม่
 • การออกแบบกลยุทธ์การตลาดเพื่อรักษาฐานลูกค้า : กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ( CRM )
 • Workshop