วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 9:00-16:00 น.

      ในอดีตเราให้ความสำคัญกับคนเก่ง หรือคนที่มี IQ สูง  (Intelligent Quotient) แต่ในความเป็นจริงนั้น อาจพบว่าคนเก่งใช่ว่าจะเป็นคนประสบความสำเร็จ มีความสุขในชีวิตส่วนตัวหรือการทำงานเสมอไป ชีวิตจริงคนเราเกี่ยวข้องกับการใช้  3Q  ในการทำงานและดำรงชีวิต  การพัฒนา 3จะช่วยส่งเสริมความสามารถ การอยู่ร่วมกับครอบครัว ผู้ร่วมงาน และพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จได้

     EQ (Emotional Quotient) หรือความฉลาดทางอารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี ปรับตัวเข้ากับสังคมได้ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น

     AQ (Adversity Quotient) หรือความสามารถในการเผชิญและรับมือกับอุปสรรค เผชิญวิกฤติ 

     MQ (Moral Quotient) หรือความฉลาดทางคุณธรรม จริยธรรม 

      หลักสูตรนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างมากกับพนักงาน หัวหน้างาน หรือผู้บริหาร ที่จะได้เรียนรู้ เท่าทัน และสามารถจัดการ  3Q 

ได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้สามารถทำงานได้อย่างมีความสุข และพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น

 วัตถุประสงค์ 

 •    ทราบแนวคิด และความสำคัญของ 3Q กับการทำงานและดำรงชีวิต
 •    วิเคราะห์ลักษณะของตนเองจากแบบทดสอบ และแนวทางการปรับได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง
 •    ทราบเทคนิคการพัฒนาตนเองตามแนวทาง 3Q และปรับใช้ในการทำงานและชีวิตได้

วิธีการอบรม 

 • บรรยาย ยกตัวอย่าง โดยให้หลักการ และตัวอย่างเชิงพฤติกรรม
 • กิจกรรม และแบบทดสอบเพื่อวิเคราะห์ตนเอง
 • วิทยากร คุณวชิรา บุตรวัยวุฒิ 
 • ประสบการณ์ทำงาน
  • ผู้อำนวยการโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด กรุงเทพมหานคร​
  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีแฟค จำกัด​
  • ที่ปรึกษาโครงการพฤติกรรมองค์กร บริษัท เซเรบอส จำกัด ( ผู้ผลิต Brand ซุบไก่ )
  • ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาภาวะผู้นำ  สวนนงนุช (พัทยา)​
  • ที่ปรึกษาโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, รพ.สุขุมวิท,ฯลฯ​
 • ปัจจุบัน
  • วิทยากรและที่ปรึกษาให้แก่ องค์กรเอกชน และ ภาคราชการ
  • อาจารย์พิเศษด้านจิตวิทยา ระดับปริญญาโท ให้กับหลายสถาบัน
  • ที่ปรึกษาสมาคมนักจิตวิทยาคลีนิคไทย
  • ที่ปรึกษามูลนิธิ Mind Coach (ท่าน ว.วชิรเมธี ประธานมูลนิธิ)
  • ที่ปรึกษาอิสระและวิทยากรบรรยาย อาทิ ปตท.ธนาคารแห่งประเทศไทย, SCG ฯลฯ

เหมาะสำหรับ

 • พนักงาน หัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเอง

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 16 มีนาคม 2564

รุ่น 2 วันที่ 15 มิถุนายน 2564

รุ่น วันที่ 14 กันยายน 2564     

รุ่น 4 วันที่ 14 ธันวาคม 2564

หัวข้อ

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-16.00 น.

 • IQ และ 3Q กับการใช้ชีวิตอย่างสมดุล (Life Balanced
 • มารู้จัก 3กันเถอะ
 • 3กับ ตนเอง ครอบครัว และการทำงาน
 • เทคนิคการพัฒนาตนเองด้วย 3Q
 • EQ กับการพัฒนาตนเอง และการประยุกต์ใช้
  • เทคนิคการสร้าง Powerful Thinking, Effective Thinking
 • AQ กับการพัฒนาตนเอง โดยใช้เทคนิค CO2RE
 • MQ กับการพัฒนาตนเอง และการประยุกต์ใช้
 • แบบทดสอบเพื่อวิเคราะห์ตนเอง พร้อมแนวทางการพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสม
 • สรุป และถาม ตอบ