PM-09 : Superb Supervisor​ (สุดยอดหัวหน้างาน)​ - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

PM-09 : Superb Supervisor​ (สุดยอดหัวหน้างาน)​

วันที่อบรม
16 มีนาคม 2564
เวลา 9:00-16:00 น.
Online Training

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT) 3,700 บาท
ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 4,000 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.

การเป็นผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานนั้น ไม่เพียงแต่ได้รับการแต่งตั้งก็เป็นได้ แต่การเป็นหัวหน้างานที่มีคุณภาพจะต้องมีความรู้ ทักษะและคุณสมบัติที่หลากหลายเพื่อสร้างการยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคคลรอบข้าง

สุดยอดหัวหน้างาน ต้องใช้ทักษะ ความรู้และคุณสมบัติหลายด้านมาประกอบกัน ทั้งนี้นอกจากหัวหน้างานจะต้องทำงานในส่วนของตนเองแล้ว ยังต้องมีหน้าที่ในการบริหารทรัพยากร บริหารข้อมูล ดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานได้สำเร็จลุล่วงและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์การ นอกจากนี้หัวหน้างานยังต้องพัฒนาทักษะอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์อยู่เสมอ และได้รับการยอมรับว่าเป็น สุดยอดหัวหน้างาน

วัตถุประสงค์ 

 • ให้เข้าใจถึงความสำคัญ ความคาดหวัง และบทบาทของการเป็นหัวหน้างานที่ได้รับการยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้อง
 • เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและการเป็นสุดยอดหัวหน้างานที่สามารถกระตุ้นและผลักดันให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานอย่างมีประสิทธิผล

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย กรณีศึกษาจากประสบการณ์ และการยกตัวอย่าง 
 • วิทยากร: คุณดุจดาว ดวงเด่น ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
  ปริญญาโท การพัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  ประสบการณ์ Executive ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด​ และเจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายการพนักงาน ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

เหมาะสำหรับ

หัวหน้างาน หรือ ผู้ที่เตรียมตัวเป็นหัวหน้างานในอนาคต

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 16 มีนาคม 2564(อบรมผ่าน Zoom)

รุ่น 2 วันที่ 15 มิถุนายน 2564 (อบรมผ่าน Zoom)

รุ่น 3 วันที่ 14 กันยายน 2564 (อบรมผ่าน Zoom)

รุ่น 4 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

หัวข้อ

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน

09.00-16.00 น.

 • ความคาดหวังของผู้เกี่ยวข้องต่อหัวหน้างาน
 • บทบาท และหน้าที่ ของหัวหน้างาน
 • ทักษะที่จำเป็นของสุดยอดหัวหน้างาน
 • หลักการวางแผน การมอบหมายงาน การสอนงาน
 • ตัวอย่าง และกรณีศึกษา
 • หลักการติดตามและประเมินผลงาน
 • หัวหน้างานกับการสื่อสาร
 • ปัญหาที่หัวหน้างานพบบ่อย และแนวทางแก้ไข
 • สรุป และถามตอบ
วิทยากร

ดุจดาว ดวงเด่น

ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประสบการณ์การเป็นวิทยากร ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล อาทิ HR Scorecard ,COMPETENCY , Knowledge Management Assessment
Professional Trainer , การสร้างสัมพันธภาพในงาน, Smarter Meeting , Daily Management for Supervisor in Industrial Sector, Productive Supervisor ให้กับองค์กรชั้นนำ


Latest Course


Latest Articles