PM-02 : HR Analytics for Strategic Decision (HR Analytics เชิงกลยุทธ์)​ - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

PM-02 : HR Analytics for Strategic Decision (HR Analytics เชิงกลยุทธ์)​

วันที่อบรม
9 มีนาคม 2564
เวลา 9:00-16:00 น.
Online Training

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT) 3,700 บาท
ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 4,000 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.

HR Analytics เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการข้อมูลในงาน HR ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมหาศาล และมีหลายรูปแบบ ทั้งนี้ข้อมูลในระบบจะถูกนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงวิเคราะห์ เปรียบเทียบ เพื่อสนับสนุนธุรกิจและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งยกระดับงาน HR ให้เป็นการบริหารการจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง (Management by Fact) ในบริบทของแต่ละองค์กร

หลักสูตรนี้ จึงได้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้สำหรับ HR ให้สามารถฝึกการตั้งคำถามที่ผู้บริหารคาดหวัง คัดเลือกและจัดทำข้อมูลอย่างเป็นระบบ ครบถ้วน พร้อมทั้งสามารถออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล HR ให้เชื่อมโยงกับธุรกิจได้อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเรียนรู้ข้อมูลในฟังก์ชั่นงานของ HR ที่จำเป็นและสำคัญ
 • เพื่อเรียนรู้กระบวนการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ด้วยหลักการ HR Analytics 
 • เพื่อให้สามารถนำกระบวนการวิเคราะห์ ไปปรับใช้ในงาน HR ให้ตอบโจทย์เชิงธุรกิจหรือองค์กร

วิธีการฝึกอบรม

 • เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเน้นการปฏิบัติจริง จากกรณีศึกษา Workshop การบรรยาย การแลกเปลี่ยนมุมมองกับทีมวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรมต่างองค์กร

เหมาะสำหรับ

 • ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ /เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ที่รับผิดชอบด้านการจัดทำรายงาน
 • พนักงานทั่วไป, พนักงานฝ่ายสถิติหรือฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูล 
 • ผู้ที่ต้องนำเสนอข้อมูลให้กับผู้บริหาร

วิทยากร

 • คุณบุญญดา อู่ไพบูรณ์ หัวหน้าแผนกทรัพยากรมนุษย์  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ระยะเวลา : 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 9 มีนาคม 2564 (อบรมผ่าน Zoom) 

รุ่น 2 วันที่ 17 สิงหาคม 2564 (อบรมผ่าน Zoom) 

รุ่น 3 วันที่ 10 พฤษจิกายน 2564 (อบรมผ่าน Zoom) 

หัวข้อ

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-16.00 น.

 • เรียนรู้และทำความเข้าใจข้อมูลที่สำคัญในงาน HR 
  • HR challenge in the Digital Age 
  • ความเชื่อมโยงงาน HR  กับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ
  • HR Data / Metrics ที่จำเป็น
  • Workshop 
 • เรียนรู้หลักการและแนวคิด HR Analytics เชิงกลยุทธ์
  • ความหมายและความสำคัญ HR Analytics
  • องค์ประกอบของ HR Analytics 
  • HR Analytics  Maturity Approach
  • Workshop
 • เรียนรู้ขั้นตอนการทำ HR Analytics
  • การกำหนดโจทย์เชิงกลยุทธ์
  • การค้นหาสาเหตุ
  • การออกแบบการเก็บรวบรวข้อมูล
  • การวิเคราะห์ข้อมูลให้ตอบโจทย์องค์กร
  • Workshop 
วิทยากร

บุญญดา อู่ไพบูรณ์

Human Resource Section Head, FTPI PDPA Inhouse Specialist
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ


Latest Course


Latest Articles