วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9:00-15:00 น.
 • This event has passed.

 “Once you replace negative thoughts with positive ones, you’ll start having positive results“ Willie Nelson

           หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อสร้างมุมมองความคิดในเชิงบวกให้กับคนในองค์กร โดยมุ่งพัฒนาทัศนคติที่ดีทั้งต่อตนเอง เพื่อนร่วมงานและองค์กร อีกทั้งยังเสริมแนวทางในการจุดประกาย ความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งชีวิตประจำวันและในการทำงาน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพตนเองด้วยการตั้งเป้าหมายชีวิต เพื่อสร้างความสำเร็จในชีวิตที่ดีกว่า และนำไปสู่ จุดหมายสูงสุดร่วมกับองค์กร “การคิดบวกเชิงสร้างสรรค์ เพื่อชีวิตบวกของพนักงาน และโอกาสทองขององค์กร”

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ปรับเปลี่ยนวิธีคิดต่อตนเอง ผู้อื่น และสิ่งต่างๆ สู่ความคิดและแนวปฏิบัติ เชิงบวก 
 • สามารถนำมาใช้ในการทำงานและดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขมากขึ้น
 • มุ่งพัฒนาทัศนคติที่ดีทั้งต่อตนเอง เพื่อนร่วมงานและองค์กร

วิธีการอบรม

 • การบรรยายจากวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาแนะนำกับหน่วยงานต่างๆ 
 • ฝึกปฏิบัติ และกิจกรรม

 

วิทยากร : คุณฉันทลักษณ์  มงคล

ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

เหมาะสำหรับ

 • หัวหน้างาน  พนักงาน  และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายงาน 
 • ผู้ที่ต้องการสร้างพลังบวกเพื่อสร้างพลังในชีวิตและการทำงาน

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564(อบรมผ่านระบบ Online)

รุ่น 2 วันที่ 29 มิถุนายน 2564

รุ่น 3 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564

หัวข้อ

08.00-08.30 น.  ลงทะเบียน

08.30-15.00 น. 

 • รู้จักกับความคิดบวก (Positive Thinking) 
 • คิดบวกได้อย่างไร ประโยชน์จากการคิดบวก
 • ความคิดสร้างสรรค์คืออะไร (Creative Thinking)
 • ความคิดสร้างสรรค์ เกิดขึ้น และดับไปได้อย่างไร
 • ตัวอย่าง มุมมองความคิดบวกเชิงสร้างสรรค์
 • ตั้งเป้าหมายชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์สู่ความสำเร็จ
 • Workshop / กิจกรรม 
 • Q&A