วันที่ 21 - 22 เมษายน 2564 เวลา 9:00-16:00 น.

ด้วยสภาวการณ์แข่งขันทางธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน องค์กรต้องมีการวัดผลการดำเนินการ วิเคราะห์ และทบทวน เพื่อชี้นำการแนวทางการปรับปรุงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง แนวคิดการบริหารจัดการสมัยใหม่ที่เข้ามาช่วยในการนี้ คือ การกำหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicators – KPI) ซึ่งมักจะเกิดคำถามว่าควรกำหนด KPI อย่างไรจึงจะสะท้อนผลลัพธ์ที่สำคัญขององค์กรอย่างแท้จริง การกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญที่เหมาะสมจะช่วยให้ผู้บริหารมุ่งเน้นในสิ่งที่เป็นความสำเร็จขององค์กร ติดตามสถานะของเรื่องที่สำคัญนั้น นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ประโยชน์จากตัวชี้วัดความสำเร็จกับการประเมินผลการดำเนินงาน ในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล

วัตถุประสงค์ 

 • เพื่อให้ทราบหลักการวัดผลสำเร็จขององค์กร
 • เพื่อให้ทราบถึงหลักการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicators – KPI)
 • เพื่อให้สามารถกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จระดับองค์กรและระดับฝ่ายงาน ทั้งจากงานกลยุทธ์และงานประจำ

วิธีการอบรม    

 •  การบรรยาย ยกตัวอย่าง และการประยุกต์ใช้ในองค์กร
 • วิทยากร: คุณวลีพร ธนาธิคม
  วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนการจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ​
  ประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาและวิทยากรบรรยายด้านการจัดการกลยุทธ์ การจัดการองค์กรให้กับหน่วยงานต่างๆ และเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารระดับสูง และระดับกลาง  จากฝ่ายงานต่างๆ ที่ต้องเป็นผู้กำหนดตัวชี้วัดองค์กร ฝ่ายงาน
 • ฝ่ายนโยบายและแผนงาน  ฝ่ายกลยุทธ์ 
 • นักวิชาการ หรือผู้ที่สนใจทั่วไป  
 • ควรอบรมหลักสูตร Individual KPIs : (เทคนิคการกำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล) ก่อน

ระยะเวลา2 วัน

รุ่น 1 วันที่ 27-28 มกราคม 2564

รุ่น 2 วันที่ 21-22 เมษายน 2564

รุ่น 3 วันที่ 15-16 กันยายน 2564

หัวข้อ  

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน

09.00-16.00 น.

 • หลักการเกี่ยวกับการวัดผลสำเร็จขององค์กร 
 • หลักการกำหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicators: KPI) 
 • การกำหนด KPI ระดับองค์กร และงานกลยุทธ์
 • การกำหนด KPI สำหรับงานประจำ (Key Result Area: KRA)
 • แนวทางการกำหนด KPI ระดับฝ่ายงาน