วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 13:00-16:00 น.

ขอเชิญร่วมสัมมนา ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

หัวข้อ กิจกรรมกลุ่มคุณภาพเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ QCC – Quality Control Circle
วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. โรงแรมดิอิมพีเรียลโคราช จ.นครราชสีมา

 

การทำกิจกรรมคุณภาพ QCC เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถจะช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในหน้างานได้ การที่พนักงานมีความรู้แนวคิดในการค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้น วิเคราะห์หาสาเหตุรวมถึงการวางแผนในการปรับปรุงแก้ไข จะทำให้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นลดลงได้ ทำให้ลดต้นทุนในการผลิตลง ทำให้งานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเป็นการสร้างคุณภาพและมาตรฐานการทำงานให้ดีขึ้นจึงจำเป็นที่สมาชิกกลุ่มคิวซี ผู้นำกลุ่มคิวซี ผู้มีหน้าที่ในการส่งเสริมและชี้แนะการทำกิจกรรมอย่างถูกต้อง สามารถกำหนดแผนในการดำเนินการ วิธีการปฏิบัติจริง การควบคุมการดำเนินงานและแก้ปัญหาในแต่ละขั้นตอนได้อย่างเหมาะสม

 

เหมาะสำหรับ :

ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน  พนักงาน  วิศวกร และผู้ที่สนใจในการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อการเพิ่มผลิตภาพให้กับองค์กร

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการนำเทคนิควิธีในการเพิ่มผลิตภาพไปใช้ในการปรับปรุงองค์กร
  • เรียนรู้วิธีการวิเคราะห์และปรับปรุงงานตามแนวทาง PDCA
  • เรียนรู้เทคนิคเครื่องมือ ( Tool Techniques ) ที่สำคัญที่ใช้ในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาและปรับปรุงงาน
Highlight:

  • แนวทางและกิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพแก่องค์กร
  • กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC ช่วยเพิ่มผลิตภาพให้กับองค์กรอย่างไร
  • ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ ตามแนวทาง PDCA
  • เทคนิคเครื่องมือ ( Tool Techniques ) ที่สำคัญที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม QCC
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์. 0-2619-5500 ต่อ 432 (ประภาพร)
โทรสาร. 0-2619-8070, 0-2619-8096
E-mail: [email protected]; [email protected]

คุณณัฏฐ์ทยากร  ศิโรเวฐน์
วิทยากรที่ปรึกษาด้านการบริหารการเพิ่มผลผลิต
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 

DOWNLOAD >> รายละเอียด