วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9:00-15:30 น.

ดูรายละเอียดรุ่นถัดไป (Classroom อบรม 3 วัน) ที่นี่
รุ่น 20 : https://www.ftpi.or.th/event/47542