วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 8:30-16:00 น.
 • This event has passed.

สภาพทางธุรกิจที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรงในปัจจุบัน การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพด้วยต้นทุนการผลิตที่ต่ำที่สุดเป็นสิ่งที่ทุกบริษัทให้ความสำคัญ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า การควบคุมและปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและบริการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
          กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC เป็นแนวทางหนึ่งของการปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นการสร้างแนวคิดด้านคุณภาพให้กับพนักงาน ส่งเสริมให้พนักงานได้มีการคิด วิเคราะห์ และปรับปรุงงานอย่างเป็นระบบ ตามแนวทางของ QC Story ฝึกให้พนักงานมีการบริหารโครงการด้วยวงจรบริหาร PDCA มีการตัดสินใจโดยใช้ข้อเท็จจริงผ่านเครื่องมือคุณภาพ อย่าง (7 QC Tools) ทำให้องค์การมีการพัฒนาด้านคุณภาพและการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เข้าใจแนวคิดและหลักการของ Quality Control Circle : QCC และสามารถนำเอา QCC มาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มผลผลิตและบริหารคุณภาพในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล 
 • เสริมสร้างทักษะและความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการ PDCA  รูปแบบการวิเคราะห์แบบ QC Story และการใช้เทคนิคเครื่องมือ QC Tools ที่สำคัญเพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรม QCC

 

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย Work Shop
 • วิทยากรคุณณัฎฐ์ยากร ศิโรเวฐน์

     วิทยากรที่ปรึกษา ส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 

เหมาะสำหรับ

ผู้จัดการ, เจ้าหน้าที่บริหารงานเพิ่มผลผลิต 

เจ้าหน้าที่ประสานงานคุณภาพที่ต้องการเพิ่มทักษะ 

และเพิ่มศักยภาพในการบริหารกิจกรรม QCC 

 

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 17 มิถุนายน 2563[Online Training]

รุ่น 2 วันที่ กันยายน 2563

รุ่น 3 วันที่ 18 ธันวาคม 2563 (รุ่นพิเศษ)

หัวข้อ

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน

09.00-12.00 น.

 • แนวคิดและหลักการของการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC​ ตามวงจร PDCA
 • บทบาทและหน้าที่ของ คณะกรรมการกิจกรรม  QCC 
 • ประเด็นสำคัญในแต่ละขั้นตอนของ การทำกิจกรรมกลุ่ม QCC (Quality Control circle)
 • ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้เครื่องมือคุณภาพ 7 QC Tools ​กับ QC story
 1. Check Sheet
 2. Pareto Diagram
 3. Graphs
 4. Cause & Effect Diagram
 5. Histogram
 6. Scatter Diagram
 7. Control Chart

13.00-16.00 น.

 • ความเข้าใจและประยุกต์ใช้เครื่องมือคุณภาพ 7 QC Tools กับ QC story (ต่อ)
 • Work Shop
 • การประเมินผลและการให้คะแนนผลงานกิจกรรม QCC
 • การบริหาร/การส่งเสริมกิจกรรม QCC 
 • สรุป และตอบข้อซักถาม

Promotion สมัคร ท่าน ฟรีท่านที่ 3