IGP-10 : Idea Generation & Value Creation Program : เสก สรร ปั้น แต่งไอเดียอย่างมีคุณค่า รุ่น 10 - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

IGP-10 : Idea Generation & Value Creation Program : เสก สรร ปั้น แต่งไอเดียอย่างมีคุณค่า รุ่น 10

วันที่อบรม
1 - 3 ธันวาคม 2563
เวลา 9:00-16:30 น.
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ อาคารนานา

ระยะเวลาอบรม : 3 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT) 11,000 บาท
ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 12,000 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

  • This event has passed.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เอราวรรณ เทพทิพย์
02-6195500 ต่อ 456

วิทยากร

ดร.ต่อเกียรติ น้อยสำลี

• วิทยากรอิสระ และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม
• ให้การฝึกอบรมด้านการสร้างผู้นำเชิงปฏิรูป การปฏิรูปทีมงาน การปรับปรุงผลการดำเนินงานของทีมงาน การวางแผนกลยุทธ์ คิดเชิงกลยุทธ์ การคิดอย่างเป็นระบบ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การบริหารโครงการ การพัฒนาและสร้างนวัตกรรม ให้กับภาคผลิตและภาคบริการ


Latest Course


Latest Articles