วันที่ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2564 เวลา 0:00 - 23:59 น.
หัวข้อ “เทคโนโลยี” กับการสร้างโอกาสหลังโควิด 19

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดจัดกิจกรรม Live Remote Online Seminar โดยการเล่าประสบการณ์จริง สถานที่จริง จากผู้ประกอบการพื้นที่ต่างๆ ครอบคลุมเนื้อหาสำคัญ 3 ด้าน อาทิ ด้านคน ด้านกระบวนการ ด้านเทคโนโลยี ผ่านแพลตฟอร์ม Online เพื่อการพัฒนาและเพิ่มผลิตภาพองค์กร พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและมองหาโอกาสในการพัฒนาและฟื้นตัวของธุรกิจหลังวิกฤติ Covid-19

สำหรับครั้งนี้ จะเป็นการเล่าเรื่องจากผู้ประกอบการสถานที่จริง ประสบการณ์จริง จากตัวแทนพื้นที่จังหวัดสระบุรี โดยครอบคลุมเนื้อหาหลักๆ ด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะในเรื่องของการนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนากระบวนการผลิตในโรงงาน ความสมดุล ระหว่าง เทคโนโลยี บุคลากร กลยุทธ์ และขีดความสามารถขององค์กร และผลกระทบกับการรับมือ Covid-19

Highlights!!
  • LIVE Remote Event and Online Seminar โดยการเล่าประสบการณ์จริง สถานที่จริง จากผู้ประกอบการจังหวัดสระบุรีผ่านแพลตฟอร์ม Online
  • ปัจจัยความสำเร็จด้าน People จากตัวแทนผู้ประกอบการพื้นที่จริง
  • Anywhere Anytime Learning

 

เหมาะสำหรับ:
ผู้บริหารองค์กร ผู้จัดการฝ่ายผลิต หัวหน้างาน พนักงานทั้งภาคผลิตและบริการ
ผู้ที่มีบทบาทในการส่งเสริมกิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร ​
และผู้สนใจในการพัฒนาศักยภาพองค์กรทั่วไป

 

กำหนดการ

กำหนดการ
10.00-11.10
– Introduction การขับเคลื่อนองค์กร: ด้าน Technology
– เทคโนโลยีกับการเพิ่มผลิตภาพ
– ความสมดุลระหว่าง เทคโนโลยี บุคลากร กลยุทธ์ และขีดความสามารถขององค์กร
– ผลกระทบกับการรับมือ Covid-19
 
โดย  คุณจารุวัตร  ไตรถวิล 
       ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต
       บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน) จังหวัดสระบุรี
ดำเนินการเสวนาโดย  คุณธัชรินทร์ วุฒิชาติ
                           นักวิชาการเพิ่มผลผลิต
                           สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
11.10-11.30
Q & A

 

ระยะเวลา: 1.5 ชั่วโมง  สามารถรับชมได้  3 วัน (นับจากวันเข้าร่วมกลุ่ม)
ราคา 500 บาท (รวม Vat) / คน

 

โทรศัพท์: 02-619-5500 ต่อ 432 มือถือ 089-442-9453 (ประภาพร)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
:  แผนกสัมมนา
Line : เพิ่มเพื่อน

 

DOWNLOAD >> รายละเอียด