ด้าน Technology : “เทคโนโลยี” กับการสร้างโอกาสหลังโควิด 19 [Rerun] - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Seminar

ด้าน Technology : “เทคโนโลยี” กับการสร้างโอกาสหลังโควิด 19 [Rerun]

สัมมนาวันที่
Facebook Rerun เรียนได้ทันที

Facebook Live

วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (รวม VAT) 500 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

หัวข้อ “เทคโนโลยี” กับการสร้างโอกาสหลังโควิด 19

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดจัดกิจกรรม Live Remote Online Seminar โดยการเล่าประสบการณ์จริง สถานที่จริง จากผู้ประกอบการพื้นที่ต่างๆ ครอบคลุมเนื้อหาสำคัญ 3 ด้าน อาทิ ด้านคน ด้านกระบวนการ ด้านเทคโนโลยี ผ่านแพลตฟอร์ม Online เพื่อการพัฒนาและเพิ่มผลิตภาพองค์กร พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและมองหาโอกาสในการพัฒนาและฟื้นตัวของธุรกิจหลังวิกฤติ Covid-19

สำหรับครั้งนี้ จะเป็นการเล่าเรื่องจากผู้ประกอบการสถานที่จริง ประสบการณ์จริง จากตัวแทนพื้นที่จังหวัดสระบุรี โดยครอบคลุมเนื้อหาหลักๆ ด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะในเรื่องของการนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนากระบวนการผลิตในโรงงาน ความสมดุล ระหว่าง เทคโนโลยี บุคลากร กลยุทธ์ และขีดความสามารถขององค์กร และผลกระทบกับการรับมือ Covid-19

Highlights!!
  • LIVE Remote Event and Online Seminar โดยการเล่าประสบการณ์จริง สถานที่จริง จากผู้ประกอบการจังหวัดสระบุรีผ่านแพลตฟอร์ม Online
  • ปัจจัยความสำเร็จด้าน People จากตัวแทนผู้ประกอบการพื้นที่จริง
  • Anywhere Anytime Learning

 

เหมาะสำหรับ:
ผู้บริหารองค์กร ผู้จัดการฝ่ายผลิต หัวหน้างาน พนักงานทั้งภาคผลิตและบริการ
ผู้ที่มีบทบาทในการส่งเสริมกิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร ​
และผู้สนใจในการพัฒนาศักยภาพองค์กรทั่วไป

 

กำหนดการ

กำหนดการ
10.00-11.10
– Introduction การขับเคลื่อนองค์กร: ด้าน Technology
– เทคโนโลยีกับการเพิ่มผลิตภาพ
– ความสมดุลระหว่าง เทคโนโลยี บุคลากร กลยุทธ์ และขีดความสามารถขององค์กร
– ผลกระทบกับการรับมือ Covid-19
 
โดย  คุณจารุวัตร  ไตรถวิล 
       ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต
       บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน) จังหวัดสระบุรี
ดำเนินการเสวนาโดย  คุณธัชรินทร์ วุฒิชาติ
                           นักวิชาการเพิ่มผลผลิต
                           สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
11.10-11.30
Q & A

 

ระยะเวลา: 1.5 ชั่วโมง  สามารถรับชมได้  3 วัน (นับจากวันเข้าร่วมกลุ่ม)
ราคา 500 บาท (รวม Vat) / คน

 

โทรศัพท์: 02-619-5500 ต่อ 432 มือถือ 089-442-9453 (ประภาพร)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
:  แผนกสัมมนา
Line : เพิ่มเพื่อน

 

วิทยากร

ธัชรินทร์ วุฒิชาติ

การศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และ วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโลหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน :
วิศวกร ฝ่ายเทคโนโลยีการผลิตและฝ่ายขาย กลุ่มบริษัทเครือไทยยาซากิ
เจ้าหน้าที่ส่วนงานแผนและบริหาร โครงการรักษ์ป่า สร้างคน ๘๔ ตำบล วิถีพอเพียง บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)
นักวิชาการ ฝ่ายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ปัจจุบัน : ตำแหน่ง นักพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายกลยุทธ์และการตลาด สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ


หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles