ด้าน Process : How Lean Approach Could Help Business Responding to Covid-19 Impact [Rerun] - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Seminar

ด้าน Process : How Lean Approach Could Help Business Responding to Covid-19 Impact [Rerun]

สัมมนาวันที่
Facebook Rerun เรียนได้ทันที

Facebook Live

วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (รวม VAT) 500 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 หัวข้อ How Lean Approach Could Help Business Responding to Covid-19 Impact

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดจัดกิจกรรม Live Remote Online Seminar โดยการเล่าประสบการณ์จริง สถานที่จริง จากผู้ประกอบการพื้นที่ต่างๆ ครอบคลุมเนื้อหาสำคัญ 3 ด้าน อาทิ ด้านคน ด้านกระบวนการ ด้านเทคโนโลยี ผ่านแพลตฟอร์ม Online เพื่อการพัฒนาและเพิ่มผลิตภาพองค์กร พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและมองหาโอกาสในการพัฒนาและฟื้นตัวของธุรกิจหลังวิกฤติ Covid-19

สำหรับครั้งนี้ จะเป็นการเล่าเรื่องจากผู้ประกอบการสถานที่จริง ประสบการณ์จริง จากตัวแทนพื้นที่จังหวัดสระบุรี ในการผลักดันกระบวนการโดยเน้นการนำ Lean เพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจให้รอดและเติบโต หลัง Covid-19 พร้อมกับการเรียนรู้ เรียนรู้ “จุดอ่อน” สร้าง “Guideline” รับมือวิกฤตในอนาคต

Highlights!!
  • Live Remote Online Seminar โดยการเล่าประสบการณ์จริง สถานที่จริง จากผู้ประกอบการจังหวัดสระบุรีผ่านแพลตฟอร์ม Online
  • ปัจจัยความสำเร็จจากตัวแทนผู้ประกอบการพื้นที่จริง
  • Anywhere Anytime Learning

 

เหมาะสำหรับ:
ผู้บริหารองค์กร ผู้จัดการฝ่ายผลิต หัวหน้างาน พนักงานทั้งภาคผลิตและบริการ
ผู้ที่มีบทบาทในการส่งเสริมกิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร ​
และผู้สนใจในการพัฒนาศักยภาพองค์กรทั่วไป

 

กำหนดการ
10.00-11.10
Live Remote Online Seminar หัวข้อ How Lean Approach Could Help Business Responding to Covid-19 Impact
– Lean กับการขับเคลื่อนธุรกิจในช่วงวิกฤต Covid-19
– เรียนรู้ “จุดอ่อน” สร้าง “Guideline” รับมือวิกฤตในอนาคต
 
โดย  คุณสุนทร สุวรรณเจตต์
       ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายการผลิตและวิศวกรรม)
       บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด(มหาชน) จังหวัดสระบุรี
     
ดำเนินการเสวนาโดย คุณเชษฐพงศ์ สินธารา
                          วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส
                          สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
11.10-11.30
– Q & A

ระยะเวลา: 1.5 ชั่วโมง  สามารถรับชมได้  3 วัน (นับจากวันเข้าร่วมกลุ่ม)

ราคา 500 บาท (รวม Vat) / คน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
:  แผนกสัมมนา
โทรศัพท์: 02-619-5500 ต่อ 432 มือถือ 089-442-9453 (ประภาพร)
Line : เพิ่มเพื่อน

 

วิทยากร

เชษฐพงศ์ สินธารา

วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ปริญญาโท การจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประสบการณ์ วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านการบริหารการผลิต , Industry 4.0 , Lean Production , Work System Design , การจัดการกระบวนการ , การวิเคราะห์กระบวนการผลิตตามแนวทาง VSM และบรรยายเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)


หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles