วันที่ 4 กันยายน 2563 เวลา 9:00-15:30 น.

Operational Excellence Day

Sharing          รับฟังประสบการณ์ตรงจากองค์กรต้นแบบ

Workshop      กิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้เห็นภาพจริงและเข้าใจมากยิ่งขึ้น

Clinic             ให้คำปรึกษาแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญเจ้าของเคสองค์กรตัวอย่าง

 

วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563  เวลา 09:00 – 15:30 น. ผ่านโปรแกรม Zoom

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติได้จัดทำหลักสูตร Process Innovation Improvement for Operational Excellence ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักให้กับผู้ประกอบการในการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคตยุค 4.0 และเพื่อพัฒนา ยกระดับนวัตกรรมและการปฏิบัติการที่เป็นเลิศ ของบริษัทจด  ทะเบียนขนาดกลางและเล็ก และบริษัทในห่วงโซ่อุปทาน โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงสู่ Process Innovation โดยมีองค์กรที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว 10 องค์กร โดยหลังจากเข้าร่วมโครงการในระยะเวลา 6 เดือนแล้ว  องค์กรต้นแบบสามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตและลดต้นทุนการผลิตรวมกันได้มากกว่า 50 ล้านบาท

ความสำเร็จเหล่านี้ จึงเป็นที่มาของกิจกรรม Operational Excellence Day ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ขององค์กรต้นแบบเพื่อเป็นแรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการผลิต ไปสู่การลดต้นทุนการผลิต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรไทยในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ต่อไป

 

วัตถุประสงค์

เพื่อให้องค์กรตระหนักถึงความสำคัญของ  Business Process Improvement  โดยมีองค์กรต้นแบบเป็นตัวอย่างและเป็นแรงผลักดัน จนนำไปสู่ลดต้นทุนการผลิตช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กร รวมถึงเป็นการสร้างวัฒนธรรม  Business Process-Continuous Improvement ให้องค์กรอย่างยั่งยืน

 

เหมาะสำหรับ

 • ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน / ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต
 • ผู้จัดการโรงงาน / ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ / ผู้จัดการฝ่ายผลิต
 • ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ / ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนา
 • หัวหน้าฝ่ายการผลิต / หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา
 • ทีมงานฝ่ายการผลิต

ผู้สนใจเรื่องการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อลดต้นทุน

กำหนดการ

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563
09.00 – 09.30
Lean Thinking คิดแบบลีน 1 ในทางรอดหลังวิกฤต COVID-19
โดย อ.วุฒิพงศ์ บุญนายวา ผู้จัดการส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
09:30 – 10:30
Process Improvement and Best Practices Sharing1
บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จํากัด (มหาชน)
ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเหล็ก เพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ
หลังจากเข้าร่วมโครงการ องค์กรได้วิเคราะห์ VSM:  Value Stream Mapping ของกระบวนการผลิต จนพบ 2 ประเด็นหลักที่ต้องการการปรับปรุงอย่างเร่งด่วน คือ การปรับปรุงกระบวนการผลิต และการปรับปรุงกระบวนการ ในการวางแผนวัตถุดิบ ซึ่งผลลัพธ์ของการปรับปรุงทำให้เกิดโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับองค์กร กว่า 8 ล้านบาท/ปี รวมถึงมีการขยายผลต่อไปยังเครื่องจักรอื่นๆ ต่อไปทังโรงงานอีกด้วย
10.30 – 11.00 Refreshing
11.00 – 12.00
Process Improvement and Best Practices Sharing2
บริษัท ซีเฟรช อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
ผู้ผลิตกุ้งแช่แข็งและฟาร์มเลี้ยงกุ้ง
หลังจากเข้าร่วมโครงการ องค์กรได้วิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ VSM:  Value Stream Mapping จนได้หัวข้อปรับปรุงถึง 6 เรื่อง จนสามารถลดต้นทุนได้กว่า 10 ล้านบาท /ปี ด้วยข้อมูลสนับสนุนที่ค่อนข้างแม่นยำ  ทำให้องค์กรเห็นประเด็นการปรับปรุง และสามารถจัดลำดับความสำคัญ และเป้าหมายปรับปรุงได้อย่างชัดเจน
12.00 – 13.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.30
Workshop & Process Improvement Clinic 
โดยทีมวิทยากรที่ปรึกษาจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 


ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา

ราคาปกติ
Promotion
Team Learning
เมื่อสมัครและชำระเงินภายใน
วันที่ 20 ส.ค. 63
          สมาชิก         
สถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติ
3,000 / ท่าน

สมัคร 2 ท่าน

3,500

2,500 บาท / ท่าน
 
บุคคลทั่วไป
 
3,500 / ท่าน
3,000 / ท่าน
*สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
ราคานี้รวมอาหารว่าง อาหารกลางวัน และเอกสารประกอบการสัมมนา

 

วิธีการสมัครและชำระเงิน

 • สั่งจ่ายเช็คในนาม มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติหรือ
  Foundation for Thailand Productivity Institute”
 • หรือ โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า ชื่อบัญชี
  มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 210-0-50861-9
 • ส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระเงินมาที่ E-mail publicseminar@ftpi.or.th  หรือ Fax 0-2619-8070

 

หมายเหตุ: กรณีเปลี่ยนผู้เข้าร่วมสัมมนา ยกเลิกและคืนเงิน
 • กรุณาแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาแทน ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมงานได้
  หรือแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันพฤหัสบดีที่ 16 ก.ค. 63
  มิฉะนั้นทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในกรณีชำระมาแล้ว/เรียกเก็บเงิน 50% ของค่าสัมมนา

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์          : 0-2619-5500 ต่อ 434 ชุติมา
E-mail           : publicseminar@ftpi.or.th
Website         : https://www.ftpi.or.th

 

DOWNLOAD >> รายละเอียด