วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 9:00-15:30 น.
 • This event has passed.

Operational Excellence Day

Sharing          รับฟังประสบการณ์ตรงจากองค์กรต้นแบบ

Clinic             ให้คำปรึกษาแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญเจ้าของเคสองค์กรตัวอย่าง

 

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563  เวลา 09:00 – 15:30 น. ผ่านโปรแกรม Zoom

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติได้จัดทำหลักสูตร Process Innovation Improvement for Operational Excellence ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักให้กับผู้ประกอบการในการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคตยุค 4.0 และเพื่อพัฒนา ยกระดับนวัตกรรมและการปฏิบัติการที่เป็นเลิศ ของบริษัทจด  ทะเบียนขนาดกลางและเล็ก และบริษัทในห่วงโซ่อุปทาน โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงสู่ Process Innovation โดยมีองค์กรที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว 10 องค์กร โดยหลังจากเข้าร่วมโครงการในระยะเวลา 6 เดือนแล้ว  องค์กรต้นแบบสามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตและลดต้นทุนการผลิตรวมกันได้มากกว่า 50 ล้านบาท

ความสำเร็จเหล่านี้ จึงเป็นที่มาของกิจกรรม Operational Excellence Day ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ขององค์กรต้นแบบเพื่อเป็นแรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการผลิต ไปสู่การลดต้นทุนการผลิต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรไทยในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ต่อไป

 

วัตถุประสงค์

เพื่อให้องค์กรตระหนักถึงความสำคัญของ  Business Process Improvement  โดยมีองค์กรต้นแบบเป็นตัวอย่างและเป็นแรงผลักดัน จนนำไปสู่ลดต้นทุนการผลิตช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กร รวมถึงเป็นการสร้างวัฒนธรรม  Business Process-Continuous Improvement ให้องค์กรอย่างยั่งยืน

 

เหมาะสำหรับ

 • ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน / ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต
 • ผู้จัดการโรงงาน / ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ / ผู้จัดการฝ่ายผลิต
 • ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ / ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนา
 • หัวหน้าฝ่ายการผลิต / หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา
 • ทีมงานฝ่ายการผลิต

ผู้สนใจเรื่องการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อลดต้นทุน

 

กำหนดการ

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563
09.00 – 11.00
Lean Thinking คิดแบบลีน 1 ในทางรอดหลังวิกฤต COVID-19
โดย อ.วุฒิพงศ์ บุญนายวา ผู้จัดการส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
11:00 – 12:00
Process Improvement and Best Practices Sharing
บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จํากัด (มหาชน)
ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเหล็ก เพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ
หลังจากเข้าร่วมโครงการ องค์กรได้วิเคราะห์ VSM:  Value Stream Mapping ของกระบวนการผลิต จนพบ 2 ประเด็นหลักที่ต้องการการปรับปรุงอย่างเร่งด่วน คือ การปรับปรุงกระบวนการผลิต และการปรับปรุงกระบวนการ ในการวางแผนวัตถุดิบ ซึ่งผลลัพธ์ของการปรับปรุงทำให้เกิดโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับองค์กร กว่า 8 ล้านบาท/ปี รวมถึงมีการขยายผลต่อไปยังเครื่องจักรอื่นๆ ต่อไปทังโรงงานอีกด้วย
12.00 – 13.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.30
Process Improvement Clinic
ตอบทุกปัญหาและความสงสัย จากกระบวนการในการวิเคราะห์ แนวทางหรือแผนการ
ปรับปรุงกระบวนการตามแนวทาง Lean 
โดยทีมวิทยากรที่ปรึกษาจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
อ.วุฒิพงศ์ บุญนายวา ผู้จัดการส่วนบริหารการผลิต
อ.ชาญชัย พรศิริรุ่ง ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ
อ.ณิภณ พินศิริกุล วิทยากรที่ปรึกษา ส่วนบริหารการผลิต


ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา

ราคาปกติ
Promotion
Team Learning
          สมาชิก         
สถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติ
3,000 / ท่าน
รวม Vat = 3,210 บาท

สมัคร 2 ท่าน

3,500

รวม Vat = 3,745 บาท

 
บุคคลทั่วไป
 
3,500 / ท่าน
รวม Vat = 3,745 บาท
*สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

วิธีการสมัครและชำระเงิน

 • สั่งจ่ายเช็คในนาม มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติหรือ
  Foundation for Thailand Productivity Institute”
 • หรือ โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า ชื่อบัญชี
  มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 210-0-50861-9
 • ส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระเงินมาที่ E-mail [email protected]  หรือ Fax 0-2619-8070

 

หมายเหตุ: กรณีเปลี่ยนผู้เข้าร่วมสัมมนา ยกเลิกและคืนเงิน
 • กรุณาแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาแทน ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมงานได้
  หรือแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันพุธที่ 16 ก.ย. 63
  มิฉะนั้นทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในกรณีชำระมาแล้ว/เรียกเก็บเงิน 50% ของค่าสัมมนา

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์          : 0-2619-5500 ต่อ 434 ชุติมา
E-mail           : [email protected]
Website         : https://www.ftpi.or.th