IM-13 IE Techniques for Productivity Improvement (เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ) - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

IM-13 IE Techniques for Productivity Improvement (เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ)

วันที่อบรม
22 - 23 ธันวาคม 2563
เวลา 8:30-16:00 น.
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT) 5,800 บาท
ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 6,200 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.

Promotion สมัคร ท่าน ฟรีท่านที่ 3

เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ (IETechniques) เป็นกลุ่มของเทคนิควิธีที่มุ่งขจัดความสูญเสียต่างๆ ที่เกิดในกระบวนการผลิตและปรับปรุงกระบวนการ วิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตั้งแต่ในส่วนของการออกแบบผลิตภัณฑ์ การวิจัย การดำเนินงาน     การวางแผน และควบคุมการผลิต การวางผังโรงงาน การศึกษาวิธีการทำงาน การวัดผลงาน เป็นต้น

เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ เป็นหลักสูตรในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการปรับปรุงกระบวนการ โดยเน้นด้านการศึกษาวิธีการทำงาน การวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุง ตลอดจนเทคนิคการวัดผลงานเพื่อหาเวลามาตรฐานในการทำงาน

วัตถุประสงค์

 • เข้าใจความหมาย และความสำคัญของการเพิ่มผลผลิต
 • รู้จักความสูญเสียต่างๆ ในกระบวนการผลิต
 • รู้จักเทคนิค IE ชนิดต่าง ๆ และนำไปปรับใช้ในหน่วยงานได้
 • เรียนรู้ในเรื่อง Method Study และ Work Measurement 

วิธีการอบรม

 • บรรยาย ฝึกปฏบัติและอภิปรายผลการฝึกปฏิบัติ
 • วิทยากร: คุณเกียรติขจร โฆมานะสิน  

– อดีตวิทยากรที่ปรึกษา ส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

– อดีตที่ปรึกษาโครงการ Productivity Improvement, โครงการ Lean Manufacturing 

– ประสบการณ์ วิศวกรวางแผน และควบคุมการผลิต  วิศวกรประกันคุณภาพ บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม เป็นต้น

เหมาะสำหรับ

วิศวกร  หัวหน้างาน และผู้จัดการ จากฝ่ายผลิต หรือฝ่ายปรับปรุงคุณภาพ

ระยะเวลา : 2 วัน

รุ่น 1 วันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2563 (เลื่อนเป็นรุ่นถัดไป)         

รุ่น 2 วันที่ 23-24 กันยายน 2563

รุ่น 3 วันที่ 22-23 ธันวาคม 2563 (รุ่นพิเศษ)

หัวข้อ

วันที่หนึ่ง

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน

09.00-16.00 น.

 • ความหมาย และความสำคัญของการเพิ่มผลผลิต
 • IE Techniques กับการเพิ่มผลผลิต
 • การศึกษาวิธีการทำงาน (Method Study)
 • การวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงวิธีการทำงานด้วย :

       – Process Analysis

       – Operation

       – Motion Analysis

 • กรณีศึกษา

วันที่สอง

09.00-16.00 น.

 • เทคนิคการวัดผลงาน (Work Measurement) 

     เพื่อหาเวลามาตรฐาน (Standard Time)

          – การจับเวลาโดยตรง

          – การสุ่มงาน และ

          – ระบบ PTS

 • กรณีศึกษา
 • สรุป และถาม – ตอบ

Latest Course


Latest Articles